Международна платформа на тема: „Ново предизвикателство пред Европа: Ранна идентификация, защита и безопасно завръщане на потенциални жертви на трафик на хора сред новопристигнали бежанци, мигранти и търсещи закрила лица“

SAFE! Безопасно и адекватно завръщане, справедливо отношение и ранна идентификация на жертви на трафик, граждани на трети страни

МЕЖДУНАРОДНА ПЛАТФОРМА
София, 2-3 октомври 2018
Парк-хотел „Витоша”

Фондация „Асоциация Анимус“ в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Международната организация по миграция, организират Международна платформа на тема: „Ново предизвикателство пред Европа: Ранна идентификация, защита и безопасно завръщане на потенциални жертви на трафик на хора сред новопристигнали бежанци, мигранти и търсещи закрила лица“.

анимус6866о9

Експерти от повече от 20 държави се събират в София, за да обсъждат проблемите на трафика на хора в контекста на миграционната криза. В рамките на форума ще участват представители на държавни институции и неправителствени организации от България, Нидерландия, Унгария, Македония, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Чехия, Гърция, Турция, Германия, Великобритания, Финландия, Франция, Дания, Италия, Молдова, Полша, Сърбия, Румъния, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украйна.

Участник във форума е г-жа Мария Грация, специален докладчик на ООН за трафика на хора. Доклади ще изнесат още г-н Енрико Рагалия от Международния център за развитие на миграционни политики (ICMPD), г-жа Ема Фоли от британския Червен кръст и г-жа Трайнте Коотстра от нидерландската неправителствена организация HVO Querido.

Международната платформа обединява няколко събития:

• Експертна среща на тема „Ново предизвикателство пред Европа: ранна идентификация, закрила и безопасно завръщане на (потенциални) жертви на трафик на хора сред мигранти и търсещи убежище” – 2 октомври 2018
• Международна среща на европейската мрежа от неправителствени организации срещу трафика на хора „La Strada International” – 3 октомври 2018
• Обучение за социални работници от центрове за настаняване, кризисни центрове и подслони за ранна идентификация, закрила и предоставяне на безопасно бъдеще на (потенциални) жертви на трафик на хора след бежанци и търсещи убежище – 3 октомври 2018

Събитието се организира в рамките на международния проект „SAFE! – Safe and Adequate Return, Fair Treatment and Early Identification of Victims of Trafficking“ („SAFE! Безопасно и адекватно завръщане, справедливо отношение и ранна идентификация на жертви на трафик”), иницииран от холандската организация HVO Querido, и финансиран от Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) на Европейския съюз.

Бежанската криза и миграционните процеси в Европа зададоха нови измерения на трафика на хора. Страните от Централна и източна Европа, които до скоро бяха страни на произход и/или транзит за жертвите на трафик, все по-често се превръщат в страна – крайна дестинация. В много случаи, бежанци, мигранти и търсещи убежище стават жертви на трафик, след като достигнат крайната си цел в ЕС. Имайки предвид уязвимостта им и силното желание на тези хора за по-добро бъдеще, те са изложени на висок риск от попадане в трафик и да бъдат експлоатирани, още докато пътуват. Много често лицата, които стават жертви на трафик, не желаят да повдигат обвинения в страните, през които преминават транзитно, от страх или поради опасения, че това ще осуети плановете им да продължат пътя си към Западна Европа. Следователно, много малко потенциални жертви на трафик от трети страни биват идентифицирани и получават защитата, която им се полага. Tези лица не получават достатъчно информация относно възможностите, които имат за безопасно доброволно връщане в страната на произход и за последваща успешна реинтеграция.

За да бъдат адресирани тези предизвикателства, тринадесет партньорски организации в четири държави (България, Македония, Унгария и Холандия) се обединиха в консорциум и разработиха проекта “SAFE!”, с цел: В контекста на бежанската криза и миграционните процеси в ЕС да се осигури ранна и адекватна идентификация и защита на жертвите на трафик, и гаранция за тяхното безопасно бъдеще, чрез устойчива интеграция или безопасно връщане.

За повече информация:​​ ​​​​

Надя Кожухарова (Фондация „Асоциация Анимус”)| nadia.bk@animusassociation.org |
+ 359 878670338

Добромир Петров (Национална комисия за борба с трафика на хора) | d.petrov@antitraffic.government.bg | +359 884 49 15 10

Вера Захариева (Международна организация по миграция) | VZAHARIEVA@iom.int |
+ 359882409438