Фондация „Асоциация Анимус” вече разполага със „Синя стая“ за разпит и изслушване на деца

Въвеждането на практиката за разпит и изслушване на деца в Синя стая е част от общите усилия на управлявания от Фондация „Асоциация Анимус”- Детски център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила, с подкрепата на УНИЦЕФ и bTV. Детският център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила предоставя услуги на деца, преживели насилие и техните семейства, като въвежда специализиран подход и услуги, обединяващи добри юридически, медицински, психологически и социални практики с приятелски към детето процедури и среда.

Зона заКрила осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за децата, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по случай от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване. Всяка кризисна интервенция и застъпническа подкрепа, медицински услуги, консултиране, информиране и подготовка за участие в процеса на досъдебно и правораздавателно производство, изслушване на детето в „Синя стая” се координира от Зона заКрила. До момента в новооткритата “Синя стая” на Фондация “Асоциация Анимус”, са проведени две щадящи изслушвания на деца, жертви на  насилие.

IMG_3222

Специализирана стая със звукозаписна и видеозаписна техника за изслушване на деца, участващи в правни процедури се помещава в сградата на Фондация „Асоциация Анимус”, град София. От декември 2017 г . специализираното помещение за изслушване на деца гарантира най-добрият интерес и правата на децата, участващи в правни процедури. Това е щадяща процедура за деца, жертви или свидетели на насилие, която акцентира върху най-добрия интерес и защита правата на децата, заложени в Конвенцията за правата на детето, ратифицирана от българското законодателство.

Подготовката на детето за предстоящата процедура, включваща информирането му за неговите права и предстоящите процедури и намаляване на психологическото напрежение за детето от разпита пред съдия се извършва от професионалисти, специално обучени за тази цел. С детето се работи по специализирана методика за подготовка на деца, подходяща за възрастта.

IMG_3213

СЕМЕЙСТВО

Подготовката на детето, също така, има за цел на най- ранен етап да се изготви първоначална индивидуална оценка на пострадалото дете в партньорство със съответните органи, които също имат правомощия и отговорност да проучат обстоятелствата , свързани с пострадалото дете.

Индивидуалната оценка помага да се отговори и на друг важен за правосъдието въпрос, а именно каква е готовността на детето (психически – емоционално и когнитивно; физическо и здравословно състояние; ниво на доверие от страна на детето към системата и другите непознати) да участва в правни процедури е ключова за това как и кога да се организира разпит на детето.

Синята стая предоставя възможност в спокойна и предразполагаща детето обстановка да се проведе разпит от специалист, чрез използване на различни техники, съобразно възрастта на детето и избягване на контакт с обвиняемите, което спомага за даването на по-подробни показания и надеждна информация.

„Синята стая“ се състои от две отделни части. Едното помещение, в което обучен професионалист води изслушването, е уютна и приветлива стая, боядисана в топли и ненатрапчиви тонове. Обстановката е дружелюбна, отсъстват външни дразнители и предразполага детето да се чувства спокойно, да изрази свободно своите мисли и да разкаже за преживяното.

IMG_32200

Второто помещение е стаята за останалите участници в процедурата. Това могат да бъдат съдия, прокурор, разследващ полицай, следовател, обвиняем и неговия адвокат, родителите на детето или други участници в съответната процедура. Визуалният контакт между детето и останалите участници, включително и обвиняем, се избягва чрез използването на комуникационни технологии. Те осигуряват запис на разпита, който може да се ползва за целите на производството от всички участници на различни етапи, за да се намали броят на разпитите на детето и рискът да се повтаря една и съща информация пред различни участници в процеса. Лицата в другото помещение, могат да задават въпроси на детето посредством интервюиращия, който носи слушалка и микрофон.

IMG_3211

Целите на Синята стая са да се избегне риска от повторно разпитване и вторично травмиране на детето при участието му в правни процедури чрез гарантиране на достойнството и уважението на детето и избягване на допълнителен стрес по време на разпита или изслушването му от съответния орган, като в същото време се гарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие. Използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за децата свидетели и жертви на насилие, се утвърждава в България в съответствие с добрите практики в страни като Норвегия, Швеция, Исландия, както и опита на Полша и Франция, съобразени с международните стандарти.

Механизми и процедури за подаване на заявка за подготовка и провеждане на специализирано изслушване на деца, участници в правни процедури

Заявката може да се осъществи чрез искане директно от съда или от разследващия орган (разследващ полицай, прокурор), както и чрез направление от отдел „Закрила на детето”, на чиято територия се намира детето.

Заявките могат да се получават в делничен ден и в работно време от 9.00 ч. – 17.30 ч. от Ръководителя на Детски център за застъпничество и подкрепа- Зона ЗаКрила, Фондация „Асоциация Анимус” или от ръководител, който го замества официално. Заявката се вписва в регистър и се обработва (кой е подател; цел на изслушването; наказателен или граждански процес; възраст на детето и пол; вида на насилието или престъплението, ако е известно; време, в което трябва да се проведе изслушването – до 3 дни или в рамките на 72 часа; до 5 дни; до 2 седмици; до 1 месец; от кое населено място е; отдел „Закрила на детето” дали е информиран по случая и др.)

Заявките могат да се получат и в извън работно време, и в почивни дни от Ръководителя на Детски център за застъпничество и подкрепа- Зона ЗаКрила, Фондация „Асоциация Анимус” . В тези случаи, когато изслушването трябва да се проведе в рамките на 72 часа, информацията за заявката трябва да се предаде от ръководителя на Зона ЗаКрила (или служителя, който го замества официално) до края на деня, за да се задвижи процедурата по изслушване.

Допълнителна информация за работата и услугите предоставяни от специализираната стая за изслушване на деца, участници в правни процедури (жертви или свидетели по наказателни или граждански производства) може да се получи централно в офиса на Фондация „Асоциация Анимус”, на тел.: 02/ 983 5205; 02/ 983 53 05; 02/ 983 54 05
Спешен денонощен телефон за връзка- 0876692280

Лице за контакт : Ани Торозова- Ръководител, Детски център за застъпничество и подкрепа- Зона ЗаКрила, Фондация „Асоциация Анимус”

IMG_32099