Подкрепа на жертви на домашно насилие

logo medicor

 

 

Проектът „Център за Подкрепа на Жертви на Домашно Насилие “ се финансира от Фондация Медикор, Лихтенщайн. Неговият период на изпълнение е Септември 2015 – Февруари 2018.

Общата цел на проекта е да осигури възможности за деца, юноши и жени, жертви на домашно насилие в България, за да се възстановят от последиците на преживяното насилие и да придобият умения за самостоятелен живот, свободен от насилие.

Специфични цели на проекта са:

1. Да подпомага пострадали от домашно насилие чрез набор от комплексни услуги за психосоциална подкрепа, насочени конкретно към жертвите на домашно насилие;

2. Да подобри капацитета на екипа на Фондация Асоциация Анимус за работа по случаи на домашно насилие и да насърчи мултидисциплинарния подход в управлението на сложни случаи на домашно насилие;

3. Да гарантира устойчивост на услугите за жертви на домашно насилие в България чрез пилотиране на Примерните стандарти за услуги за хората, преживели домашно насилие, организирани в специализиран център за подкрепа.

Целевите групи на проекта са жени, юноши и деца, жертви на домашно насилие, двойки в ситуация на домашно насилие и/или усложнена раздяла, роднини и членове на разширени семействата на преживелите домашно насилие и екипът професионалисти на ФАА, които осигуряват пряка подкрепа за жертвите.

Проектът допринася за постигането на дългосрочната цел на ФАА за разработване на специализиран център подкрепа на жертвите на домашно насилие в България. В допълнение, той пилотира Примерните стандарти за предоставяне на услуги за преживели домашно насилие, разработени в предишен проект на ФАА, подкрепен от Фондация ОАК. Предложеният проект продължава и надгражда добрата практика на програмите, вече възобновени в първия проект, финансиран от Медикор:

• Кризисна интервенция и психотерапевтично консултиране

• Овластяване

• Педагогическа програма

• Работа в общността

• Семейни консултации

• Застъпническа програма за пострадали от домашно насилие.

Капацитетът на професионалистите е подкрепен и доразвиван чрез финансирането на регулярни:

• Клинични екипни семинари

• Индивидуални супервизии на клиничната работа

Проектът дава възможност на стотици пострадали, които не са настанени в Кризисен център, да получат подкрепа за възстановяване от последиците на домашното насилие, като Кризисния център „Св. Петка” е ключов елемент от комплексния Център за подкрепа. Чрез програмите на Центъра за подкрепa се подобрява вътрешната устойчивост на жените и децата, социалните им умения и умения за независим живот. Подкрепя се професионалната общност за ефективна работа по случаи на домашно насилие спрямо разработените стандарти за социални услуги в тази сфера.