Разпознаване и превенция на тормоза в училище

bullying Bg

ДЕТСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА КЪМ РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ – JUST/2013/DAP/AG/5372

Фондация „Асоциация Анимус” изпълнява проект, чиято цел е да изследва и предотвратява тормоза в училище, като се стремим самите ученици да бъдат активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда, лишена от насилие.

Проектът „Въвеждане на подход, основан на детското участие, за ранна идентификация и превенция на училищния тормоз в училище в 7 държави, членки на ЕС” е разработен в партньорство с още шест неправителствени организации –  Save the Children (Румъния), LDI (Словакия), City of Gothenburg (Швеция), SPI Forschung (Германия), Barnardo’s (Великобритания) и ICDI (Холандия) и ще се изпълнява в периода от 1.12.2014 до 30.11.2016.

С гордост споделяме, че този проект е класиран на първо място сред Европейските проекти.

Дейностите на проекта се развиват в няколко направления:

  • Създаване на среда, която предразполага ученици (между 7-16 г.) от 7 държави, членки на ЕС, да споделят своя личен опит, мнение и гледна точка по темата за тормоза в училище и да бъдат ангажирани в активен процес на социална промяна в училищната среда 

Ще бъдат създадени платформи, където учениците да споделят личните си мнения за тормоз, насилие и безопасност. Учениците ще имат възможност да бъдат активни участници в целия процес.  90 ученика ще участват в 6 уъркшопа, по време на които ще споделят своето мнение и предложения за реакция към тормоза в техните училища. Други 90 ученика ще имат възможност да участват в 6 уъркшопа с превантивна насоченост, в които ще бъдат разработени конкретни планове и програми, които децата могат да ползват.

В Центъра на ФАА в рамките на психотерапевтичните програми, ще бъде предоставена психологическа подкрепа на 120 ученика, които са станали жертва на насилие и тормоз, както и на техните родители. Има възможност за консултиране както на пострадалите деца, така и на децата – извършители на тормоза.

  • Разработване на подход, фокусиран към децата, който да повиши чувствителността и капацитета на учителите да реагират навременно при случаи на тормоз в училище

Проектът предвижда интензивно и дългосрочно активно обучение на 12 учителя, което цели да се повиши чувствителността за разпознаване на ранни признаци на насилие, както и ефективна навременна намеса при случаи на тормоз в училище. Предвижда се и супервизия и методическа подкрепа по отделни казуси на учителите.

Планирано е и по-широко обучение за общо 120 учителя в рамките на 6 тренинга.

  • Повишаване на капацитета на заинтересованите страни при намеса в случаи на тормоз над ученици

Предвидена е дейност по проекта, която да повиши капацитета на заинтересованите страни от широката общественост за разпознаване, навременна намеса и превенция на случаи на тормоз над ученици в публични пространства. Ще бъдат разпространени 10 500 информационни материали, насочени към родители на ученици от целевата група, а 160 родители ще бъдат обучени да оказват подкрепа на децата си, пострадали от насилие.

  • Лобиране за подход, фокусиран към децата, при създаване и прилагане на законодателни промени за превенция на тормоза в училище

Стремежът е да се оценят съществуващите законодателни рамки по темата за превенция на тормоза в училище в 7 държави, участващи в проекта, чрез подход фокусиран към децата, и да се стимулира публичен дебат относно препоръки за възможни законодателни промени.

Фондация „Асоциация Анимус”                        Тел/факс: 02/983 52 05, 983 53 05, 983 54 05

Ел. поща: animus@animusassociation.org          www.animusassociation.org/

 

1_eu_flag_small

Проектът е финансиран от програма Дафне на Европейския съюз

daphne_logo_cmyk

20 years Animus logo bg copy

 
 
 

 
 
 

 
 

city of bernardos iCD

 
 

 
 

SPI LDI_Linka_detskej istoty_krivky Slvari