Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“

Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“ е нов вид социална услуга лицензирана от Държавна агенция за закрила на детето, която се управлява от Фондация „Асоциация Анимус“.

20161123_122157 (2)

С Лиценз № 1079/ 11.10.2016 г. на Държавна агенция за закрила на детето и удостоверение за регистрация № 00135-0010 – заповед № РД1-329/24.10.2016 г. от Агенция за социално подпомагане е регистрирана нов вид, интегрирана социална услуга за деца Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“.

Специално развита за деца, преживели или в риск от насилие и техните семейства и въвежда специализиран подход и услуги, обединяващи добри юридически, медицински, психологически и социални практики с приятелски към детето процедури и среда.

Центърът е организиран на базата на мултидисциплинарен екип, в който се включват всички ангажирани институции по случая на дете. Услугата се развива с подкрепата на УНИЦЕФ и Столична община на територията на гр. София със седалище ул. „Екзарх Йосиф“ № 85.

20161123_122500 (4)

 

Иновативния модел предлага следните модели на работа:

– В рамките на услугата се осигурява медицинска консултация и експертиза, чрез договорено партньорство с правоспособни съдебни лекари и други специалисти.

– Специализирани програми за психологическо консултиране и социално придружаване и застъпничество.

– В рамките на услугата се осигурява юридическо консултиране и представителство.

– Специализирана услуга е насочена към децата, които са в контакт с правосъдието и полицията, разработена да отговори на техните нужди от подготовка, подкрепа и щадяща среда за разпит.

– Екипът е на разположение денонощно за реакция по случаи на насилие над деца.

– Мобилна социална работа и спешна реакция при кризисни ситуации

– Екип от специалисти за кризисна интервенция.

Интегрирания подход в работата по случаи на деца, който предлага новата услуга, е съобразен с изискванията на националното законодателство и различни международни стандарти в областта на грижата за децата, жертви и свидетели на насилие или престъпление.

От стартирането на работата на Зона заКрила до момента сме работили по 89 случая на деца и родители, които са насочвани от отделите за закрила на детето, Софийски районен съд, Полиция, Училище или които сами са потърсили помощ за излизане от ситуация на насилие и справяне с последствията от него.