Фокус върху първопричините за трафика на хора

Според Ла Страда противодействието на трафика на хора трябва да бъде фокусирано и върху причините, довели до това явление в международен план, а не само върху последствията. Причините за трафика се  наблюдават на трите етапа на трафициране:

  • В страната на произход: Бедност, неравенство между половете, насилие и дискриминация в страните на произход

Борбата с тях  e сред приоритетните  Цели за развитие на хилядолетието на ООН (премахване на крайната бедност и глад; постигане на всеобщо начално образование; равенство между половете и овластяване на жените);

  • По време на процеса на миграция: Липса на възможност за безопасна легална миграция заради ограничителна миграционна политика 

Необходими са толерантна и гъвкава миграционна политика и либерално трудово законодателство; нужен е иновативен и открит дебат за трудовата миграция, в който централно място да заемат съвременните тенденции и реалности на хората, които работят в чужбина;

  • В страната на дестинация: Потребност от евтин труд, експлоатация и липсата на закрила за хората, които работят нелегално в страните на дестинация

Специално внимание трябва да се отдели на защитата на трудовите права в тези сектори, в които най-често се наблюдава експлоатация; необходимо е овластяване на хората да отстояват правата си; всички държави и особено страните на произход и дестинация трябва да ратифицират и да прилагат на практика Конвенцията на ООН за защита на правата на работници имигранти и техните семейства.