Програми и услуги

Фондация „Асоциация Анимус“ развива програми, в рамките на които се предоставят следните услуги:

Център за консултиране, психотерапия и психоанализа – Департамент за деца и Департамент за възрастни

Комплекс за социални услуги за деца и семействауслугата е делегирана държавна дейност, финансирана от републиканския бюджет чрез Столична община. Комплексът се състои от Център за обществена подкрепа с капацитет 120 места и Звено „Майка и бебе” с капацитет 10 места за настаняване на майки с бебета. Всички предоставяни услуги са безплатни за потребителите:

1. Превенция на изоставянето на деца и реинтеграция;
2. Подкрепа за деца, преживели насилие и техните семейства и превенция на злоупотребата;
3. Подкрепа на деца и техните семейства за справяне с проблемното поведение;
4. Подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.

Кризисен център „Света Петка“ за пострадали от насилие и жертви на трафик на хора – услугата е делегирана държавна дейност, финансирана от републиканския бюджет чрез Столична община

Национална телефонна линия за деца 116 111 съвместно с Държавна агенция за закрила на детето

Гореща линия за пострадали от насилие 02 981 76 86

Учебен и професионален център

  • Център за професионално обучение
  • Изследователско звено

Звено за превенция, лобиране и създаване на мрежи

  • Програма „Ла Страда“ България