Насърчаване на психично здраве и превенция

Координатор: Марина Ангелова

Насърчаването на психично здраве и превенцията е работа с мисъл напред във времето. Тя в известен смисъл отразява способността на човека да бъде подготвен с информация, знания и нагласа на ума за цената на неговите избори.

Психичното здраве е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто липса на заболяване. Здравият човек осъзнава собствения си потенциал, може да се справи с нормалните стресови ситуации в живота, работи продуктивно и ползотворно и е в състояние да допринесе за своята общност. (дефиницията е на Световната здравна организация)*

Превенцията предоставя възможност за собствено изследване на негативните и позитивни страни при взимане на решение и може да осигури алтернативни ходове и стратегии за справяне преди да е настъпило дадено събитие.

Когато говорим за превенция, е необходимо:

• Да признаем, че насилието представлява сериозен проблем в българското общество.

• Да имаме отношение на загриженост към жертвите на насилие и да не ни е безразлично какво се случва с жените, юношите и децата, които са пострадали или могат да пострадат.

• Да съберем сила и смелост да заговорим открито по тежки теми, каквито са домашното насилие, сексуалното насилие и трафика на жени.

Смисълът на превенцията е да накара хората да се замислят в дълбочина и в детайли за насилието между хората, като проблем на човешките отношения.

Превенцията на насилието, осъществявана от “Асоциация Анимус”, има няколко измерения.

• Тя може да бъде отнесена към широката общественост и целта е запознаване на общността с проблема. Основното послание към широката общественост е хората да не се отнасят обвинително към жертвите на насилие. Медиите са най-подходящото средство за разпространяване на знания за насилието сред широката общественост.

• Превенцията има и друго измерение и то е въвличане на групи, организации и институции в превантивната работа, което разширява кръга и обсега на действие. Това става чрез повишаване на познанията относно насилието и въвличане на съмишленици.

• Превенцията има и по – специализирано съдържание, когато е насочена към потенциалните жертви. В това отношение могат да се осъществяват директни срещи с рисковите групи и да се отправят директни послания към тях. Подходящи са и различните материали, предоставящи информация за рисковете от насилие и начините за справяне. Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие е друга широко достъпна възможност да се намери необходимата информация и да се обсъдят възможните избори.

Основната част от превенцията е насочена към предотвратяване на насилие във взаимоотношенията, домашното насилие, тормозът в училище, трафикът на хора.

За да научите повече за програмите ни и продуктите, свързани с насърчаването на психично здраве и превенция на насилието и тормоза, можете да погледнете на следните подстраници:

Ключ към училище без страх

Деца днес – родители утре

Чуй ме!

 

*World Health Organization. (2014). Mental health: a state of well-being. [online] Available at: https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ [Accessed 3 May 2020]. World Health Organization. (n.d.). 10 FACTS ON MENTAL HEALTH. [online] Available at: https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/en/index5.html [Accessed 3 May 2020].