Мисия, история, цели

Името на Асоциацията е заимствано от терминологията на К.Г. Юнг. “Анимус” представлява мъжкия образ в женската душа. Проблемите в духовния свят на жената, възможността за тяхното разрешаване и творческите й сили се намират в “Анимус”.

Мисия

Здравословно общуване между хората и равнопоставеност между половете в българското общество • Формиране на нагласи на толерантност към различието, уважение на страданието и неприемане на насилието в българското общество. • Наличие на достъпни психотерапевтични услуги и програми, предлагащи компетентна професионална помощ на нуждаещите се. • Разбиране и приемане на ценностите на психодинамичната психотерапия.

Цели

Да съдейства за интелектуалното, професионалното и духовното развитие на жените; да активира промяна в българското семейство и общество; да разработва проекти и програми свързани с подкрепата на жената и детето; да насърчава разбирателство в обществото; да стимулира издигане статуса на жената; да посредничи между различни държавни институции и неправителствени организации и да координира техните усилия по проблемите на насилието срещу жените. Асоциация Анимус постига мисията и целите си като:

• проектира и осъществява консултативни центрове за специализирана професионална помощ за пострадали от насилие;

• насърчава разработването и провежда образователни и обучителни програми;

• осъществява контакти за размяна на опит със сродни организации в чужбина;

• публикува материали в областта на своята дейност;

• организира симпозиуми, конференции и работни срещи по проблемите на жената, семейството и психичното здраве;

• организира културни и художествени програми, които допринасят за целите на организацията.

Принципи: Спазване на принципите на добрата практика и професионализма в областта на психичното здраве:

• Уважение и зачитане на достойнството на личността

• спазване на личната тайна

• информиране на клиентите за възможностите пред тях

• спазване на правото на избор на клиентите

• индивидуален подход • достъпност на услугите на службата

История

Всичко започна през есента на 1994 година. Ние – една Надежда и една Мария си стиснахме ръцете в името на една идея и с обещанието за равноправно партньорство. Това, което ни събра беше професионалният ни интерес към жени преживели травматични събития, предизвикателството да създадем несъществуваща в България структура за психологично консултиране на жени и най-вече това, че бяхме различни от другите. Ние наистина вярвахме, че можем да превърнем мечтите си в реалност. В тези години никой не говореше за насилие над жени. Ходехме винаги двете, за да се подкрепяме и споделяме за това как ни посрещат хората когато говорим за насилие. Някои се смееха, други ни подценяваха, трети ни обвиняваха. Но имаше и такива, които ни помагаха. На колко неща трябваше да се научим! Не знаехме дори как се пишат проекти. Започнахме да пишем по чужди офиси, вечер до късно. Започнахме с идеята за Център, после за по-малка служба. Бяхме много тъжни, когато ни бе отказана подкрепа и месеци наред нямаше надежда да се случат нещата, които си представяхме. Тогава сменихме стратегията си. Решихме да работим в общността, за да убедим хората в нашите идеи. Но не забравихме целта си. По-късно на базата на този проект за център Отворено Общество първи ни подкрепи, като ни предостави техника. Колко се радвахме на първите си успехи. С първия спечелен проект “Насилието и неговите жертви”, финансиран от Европейската Общност успяхме да създадем първото звено, което да работи непрекъснато по темата. С проекти, подкрепени от Фондация “Развитие на гражданското общество” можахме да положим началото на институционалното си развитие и да разпространим идеите си в провинцията. С финансовото съдействие на MAMACASH започнахме изграждането на службата, с което подкрепихме реално жени, преживели насилие. С финансовата подкрепа на Демократична мрежа положихме основите на критериите за добра практика при работа с жени в България. С доверието на Staples Trust, подготвихме и стартирахме програмата за домашно насилие. Бяхме обучени как се развива и ръководи гореща телефонна линия, с финансовата помощ на Charity Know How . Програмата за домашно насилие се разви, заедно с първия в страната горещ телефон за жени, преживели насилие, с финансовото съдействие на Американското посолство в България. Партньорството ни с NOVIB постепенно включи и постави на преден план една сфера от насилието над жени – трафикът. Благодарение на финансовата подкрепа на NOVIB/MATRA в момента съществува служба със консултативни и социални програми. С проекта Ла Страда осъществяваме дейности главно по лобиране и превенция в българското общество по темата за трафик на жени. Столична Община ни съдейства за разпространението на горещия телефон в градския транспорт. Всички наши спонсори ни помогнаха да създадем Център за възстановяване на жени, юноши и деца, преживели насилие. Днес той постепенно се превръща в модел за алтернативно отношение към жертвите на насилие. Там работи постоянен екип от специалисти и тренирани доброволки. Ние работим с философията за ненасилие и защита на човешките права, както и професионално принадлежим към психодинамичната школа. Намираме се в етап в които предаваме нашия опит за изграждане на нови подобни служби в страната, сред които са тези в Перник, Пловдив и Добрич. Началото на тази трудна дейност, насилие над жени е поставено в България. Предстои развитие, като част от демократичните процеси в България. Сърдечно благодарим на всички, които са ни подкрепили и ни подкрепят.