Проекти

1. Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7 държави от Европейския съюз JUST/2013/DAP/AG/5372 Финансиран от Европейския съюз. Проектът е насочен към превенцията на тормоза в училище, а стремежът е учениците да бъдат активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда, лишена от насилие.

2. Кризисен център за пострадали от насилие “Св. Петка“ – (1-ви март 2015г. – 1-ви март 2018г.), финансиран от държавния бюджет на Република България чрез Столична община по механизма на държавно-делегираните дейности.

3. RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз – (15-ти октомври 2015г. – 15-ти октомври 2017г.), финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство“ на Европейски съюз, с изпълняваща организация “СИВИФОРМ“ – Италия, Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

4. Травма център за деца и семейства – Проектът е финансиран чрез Швейцарско-българска програма за сътрудничество и е с продължителност три години (1.09.2013 – 31.08.2016). Травма центъра предлага психотерапевтични услуги в рамките на социалната система, като осигурява безплатни програми за деца, преживели травматични събития и техните родители.

5. Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие – (1-ви януари 2015г. – 31-ви декември 2016г.), финансиран от Уницеф България.

6. “Всичко за безопасността“ – (1-ви януари 2015г. – 31-ви декември 2016г.), финансиран по Програма “DAPHNE III“ на Европейския съюз, с главен апликант IKRWO – “Защита на правата на жените от ирански и кюрдски произход“. Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

7. Център за подкрепа на жертви на домашно насилие – Фондация Медикор, Лихтенщайн (Септември 2015 – Февруари 2018) – Целта на проекта е да осигури възможности за деца, юноши и жени, жертви на домашно насилие в България, за да се възстановят от последиците на преживяното насилие и да придобият умения за самостоятелен живот, свободен от насилие.

8. Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с домашното насилие в България и подкрепата на жертвите – (1-ви септември 2015г. – 1-ви септември 2018г.), финансиран от Фондация ОАК, Швейцария.

9. Изграждане на капацитета на Фондация „Асоциация Анимус“ за осигуряване на устойчивост при въвеждането на програмата „Приятелите на Зипи“ в масовото училище BG 05/725

10. Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора

11. Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм

12. MenCare Campaign in Bulgaria

13. “Приятелите на Зипи“ – бъдещите граждани на България – (3-ти февруари 2014г. – 3-ти април 2016г.), финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България към Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство.

14. “Да изразим себе си“ – (17-ти юни 2015г. – 30-ти април 2016г.), финансиран от Столична община, Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

15. “Мрежа за работа“ – (1-ви юли 2015г. – 15-ти февруари 2016г.), финансиран от Български дарителски форум.

16. Проект BG05/755 „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014; Период: 15  месеца (31.10.2014 год. – 31.01.2016 год.). Проектът се координира от Фондация „ДА“, като Фондация „Асоциация Анимус” е партнираща страна.

17. Хуманитарна помощ за жени жертви на трафик – в допълнение на минималния набор от услуги, предоставяни в рамките на Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик G/SO 252/2 (4-6) P. (06) 10 – UNVF Доброволчески фонд на ООН за съвременните форми на робство. Продължаване на текущ проект за хуманитарна помощ за Кризисния център

18. Трафикът на хора като криминален бизнес

19. Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца JUST/2011/FRAC/AG/2866, Обща цел на проекта: Да създаде условия детските телефонни линии в 5 държави-членки на ЕС (България, Полша, Чехия, Румъния и Словакия) да чуят гласа на детето.

20. Овластяваща грижа. Овластяване на момичета настанени в Домове за деца в борбата срещу насилието срещу жени JUST/2011-2012/DAP/AG
Проектът „Овластяваща грижа” има двойна цел: Да увеличава познанията по отношение на разпространението и характеристиките на насилието и злоупотребата с момичета на възраст 14-18 години, израстващи в институции и под юридическата отговорност на държавните органи в ЕС; Да даде възможност на девойките да придобият умения да се защитават и да предпазват себе си и своите връстници от насилие срещу жените.

21. „WE GO – Икономическо овластяване и възможности за развитие на жени, жертви на насилие“ – с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз.

22. Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния да получават правна помощ – подход, основан на правата на човека (1 януари 2013 – 31 декември 2015) – В партньорство с Холандски Хелзински комитет, Каритас – Русе, АDPARE („Асоциация за развитие на алтернативни практики за реинтеграция и образование”)– Румъния, „Лига за човешки права” – Словакия,   Асоциация “Pro Refugio” – Румъния

23. Хуманитарна помощ за жени и деца, жертви на насилие, настанени в Кризисен център за пострадали от насилие – (20-ти февруари 2015г. – 20-ти февруари 2016г.), финансиран от благотворителна Фондация към Международен женски клуб – гр. София.

24. Намаляване на броя на младежите в риск – (1-ви ноември 2013г. – 31-ви октомври 2015г.), финансиран от Програма “Подкрепа за НПО сектора в Латвия“, Подпрограма “Мярка за проекти на НПО“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., с изпълняваща организация Providus, Латвия, Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

25. Национална телефонна линия за деца 116 111 –  (май 2013г. – май 2015г.; май 2015г. – май 2016г.), финансиран от бюджета на Република България, чрез Държавната агенция за закрила на детето по Закона за обществените поръчки;

26. Комплексна програма от грижи за пострадали от насилие в България – (юни 2013г. – май 2015г.), финансиран от Фондация Медикор, Лихтенщайн.

27. Комплекс за социални услуги за деца и семейства, състоящ се от център за обществена подкрепа и Звено “Майка и бебе“ – (1-ви декември 2014г. – 30-ти ноември 2017г.), финансиран от държавния бюджет на Република българия чрез Столична община по механизма на държавно-делегираните дейности.

28. Зона ЗаКрила – (01 октомври 2015 – 30декември 2016). Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила” в гр. София се управлява от Фондация „Асоциация Анимус” с подкрепата на УНИЦЕФ и bTV.