Проекти

Актуални проекти

 

1. Зона ЗаКрила – Детски център за застъпничество и подкрепа, в партньорство с УНИЦЕФ България; „Зона заКрила” в гр. София се управлява от фондация „Асоциация Анимус”. (1 януари 2022 – 31 декември 2023 г.).

2. „Reboot now”, (1 март 2022 – 28 февруари 2024), финансиран от Европейска комисия

3. Подобряване на защитата на жертвите на домашно насилие в България (1 декември 2022 г. – 30 ноември 2023 г.), финансиран от посолство на Кралство Нидерландия в България

4. „В защита правата на човека“ – (09 юли 2021 г. – 08 април 2024 г.). Проектът се осъществява от Фондация „ДА“ гр. Пловдив в партньорство с още три организации: Фондация „Асоциация Анимус“- София, Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“ – Пазарджик, Фондация „Български адвокати за защита правата на човека“ – София.

5. SAPE–Adult Education in Victim Support: Empowering Men affected by Human Trafficking and Severe Exploitation. Exchange of Experience & Developing Recommendations – (01 октомври 2022 г. – 01 юли 2024 г.), финанисиран от ERASMUS+;

6. „Safe Hut – безопасни пространства за овластяване на жени и момичета“ (1 април 2023 г. – 31 март 2025 г.), финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС (AMIF-2022-AG-CALL-THB 101100732)

 

Приключили проекти

Body shaming, (февруари 2021 – януари 2023), финансиран от KА2 Strategic Partnership

ACTIVATE – Подобряване на идентификацията на жертви, превенцията на трафика на хора и механизмите за подкрепа(октомври 2020 г.– октомври 2022 г.), съ-финансиран по програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия

Активни срещу насилието над жени, (1-ви ноември 2019 г. – 1-ви ноември 2022 г.), съ-финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

WeToo(1 ноември 2020 – 31 октомври 2022 г.)съ-финансиран чрез програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия

„ПАСПОРТ” за социални умения и емоционална интелигентност. (януари 2021- декември 2021), финансиран от Фондация „Америка за България“

Бодрози – Реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво,(1 октомври 2019 – 30 септември 2021 г.), съ-финансиран чрез програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски комисия

„ТОЛЕРАНТ: Международна мрежа за заетост и интерграция на жени, жертви на трафик”, (02 януари 2019 –  02 януари 2021 г.), съ-финансиран чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на Европейския съюз

“WIN – Trafficked Women INtegration” („Интеграция на жертви на трафик”), (октомври 2019 – септември 2021), съ-финансиран чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на Европейския съюз

Център за подкрепа на жертви на домашно насилие в България, (1-ви март 2019 г. – 1-ви март 2022 г.), финансиран от Фондация Медикор, Лихтенщайн; Целта на проекта е да осигури възможности за деца, юноши и жени, жертви на домашно насилие в България, за да се възстановят от последиците на преживяното насилие и да придобият умения за самостоятелен живот, свободен от насилие.

Изграждане на умения и знания за насилието, основано на пола, за професионалисти (1 октомври 2020 – 31 декември 2021 г.), в партньорство с УНИЦЕФ България

Помощ за директна работа с жени – бежанки самотни майки (1 януари 2020 – 1 септември 2020 г.; 1 октомври 2020 – 31 декември 2021)в партньорство с УНИЦЕФ България

Ключ към училище без страх, съ-финансиран от Фондация ОУК, (1-ви май 2016 – 28 февруари май 2022г.)

FEEL: Femicide Emergency on European Level (септември 2018 – декември 2020), 2018-1-IT-KA202-006800, съ-финансиран от програма Erasmus+ на Европейски съюз

Revival: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие, на всяко равнище , (01 януари 2018 – 31 декември 2019), съ-финансиран от Европейска комисия

Подкрепа за жертвите на престъпления, (1-ви ноември 2017 г. – 1-ви ноември 2019 г.), съ-финансиран от Европейска Комисия

Кампания „Да бъдеш Баща“ в България, (1-ви ноември 2017 г. – 1-ви ноември 2020 г.), съ-финансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария, с изпълняваща организация „Асоциация Родители”, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта

Правосъдие за всеки (1-ви октомври 2017 – 31-ви септември 2019), съфинансиран от Европейска комисия

Safe and Adequate Return Fair Treatment and Early Identification of Victims of Trafficking, (01.01.2017 – 01.01.2019), съ-финансиран от ЕК – програма AMIF

Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие (януари 2017 г. – януари 2019 г.). Проектът е съ-финансиран от програма Дафне на Европейска комисия. Целта на проекта е да изгради подкрепяща среда за потенциалните жертви на сексуално насилие от мъжки пол, за да намали вероятността и опасността да пострадат.

Възприятие на младите хора за здравословните взаимоотношения (1-ви януари 2017 – 31-ви декември 2018), съ-финансиран от ОУК.

Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с домашното насилие в България и подкрепата на жертвите – (1-ви септември 2015г. – 1-ви септември 2018г.), съ-финансиран от Фондация ОУК, Швейцария.

Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния, (1-ви Септември 2016 – 1-ви Август 2018г.) Водеща организация: „Ла Страда Интернешънъл” (Холандия, Партньори: фондация Асоциация Анимус (Българиа), СОМО (Холандия), „Феъруърк” (Холандия), „Ла Страда Полша” и „Ейдром” (Румъния). Финансиран от Холандското Министерство на Външните Работи, фонд „Права на човека“

RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз – (15-ти октомври 2015г. – 15-ти октомври 2017г.), съ-финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство“ на Европейски съюз, с изпълняваща организация “СИВИФОРМ“ – Италия, Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

WE GO – Икономическо овластяване и възможности за развитие на жени, жертви на насилие (11 януари 2016 – 10 януари 2018), съ-финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз.

Алтернативно бъдеще за овластяване на деца, жертви на насилие в алтернативна грижа чрез програма за повишаване на капацитета на професионалисти, (1-ви декември 2015 г. – 30-ти ноември 2017 г.), финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз, с изпълняваща организация Фондация „СУРТ”, Испания, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта;

Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора, (1-ви януари 2015 г. – 4 декември 2017 г.) – Българо- швейцарска програма за сътрудничество

Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца JUST/2011/FRAC/AG/2866, Обща цел на проекта: Да създаде условия детските телефонни линии в 5 държави-членки на ЕС (България, Полша, Чехия, Румъния и Словакия) да чуят гласа на детето.

Овластяваща грижа. Овластяване на момичета настанени в Домове за деца в борбата срещу насилието срещу жени JUST/2011-2012/DAP/AG

Проектът „Овластяваща грижа” има двойна цел: Да увеличава познанията по отношение на разпространението и характеристиките на насилието и злоупотребата с момичета на възраст 14-18 години, израстващи в институции и под юридическата отговорност на държавните органи в ЕС; Да даде възможност на девойките да придобият умения да се защитават и да предпазват себе си и своите връстници от насилие срещу жените.

“United methodist women”, (1-ви април 2016 г. – 1-ви април 2017 г.)

Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм, (1-ви януари 2015 г. – 1-ви март 2016 г.), финансиран по Програма „Мярка 30” на Норвежки финансов механизъм, с изпълняваща организация Генерална дирекция „Борба с организираната престъпност”, Фондация „Асоциация Анимус” е партньор по проекта;

Да изразим себе си, (17-ти юни 2015г. – 30-ти април 2016г.), финансиран от Столична община, Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

“Подобряване достъпа до специализирана правна помощ за жертви на трафик на хора от България, Румъния и Унгария”, (1-ви април 2016 г. – 1-ви април 2017 г.)

Травма център за деца и семейства (1-ви септември 2013 г. – 31 август 2016 г.), финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество; Травма центъра предлага психотерапевтични услуги в рамките на социалната система, като осигурява безплатни програми за деца, преживели травматични събития и техните родители.

“Приятелите на Зипи“ – бъдещите граждани на България – (3-ти февруари 2014г. – 3-ти април 2016г.), финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България към Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство.

Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7 държави от Европейския съюз JUST/2013/DAP/AG/5372 (1-ви декември 2014 г. – 30-ти ноември 2016 г.), съ-финансиран по Програма DAPHNE III на Европейски съюз. Проектът е насочен към превенцията на тормоза в училище, а стремежът е учениците да бъдат активни действащи лица в процеса на създаване на безопасна среда, лишена от насилие.

Всичко за безопасността – (1-ви януари 2015г. – 31-ви декември 2016г.), съ-финансиран по Програма “DAPHNE III“ на Европейския съюз, с главен апликант IKRWO – “Защита на правата на жените от ирански и кюрдски произход“. Фондация “Асоциация Анимус“ е партньор по проекта.

TRACE – Трафикът на хора като криминален бизнес, (1-ви май 2014 г. – 1-ви март 2016 г.), финансиран от Седма рамкова програма на Европейски съюз, с изпълняваща организация Тристранни изследвания и консултиране, Фондация “Асоциация Анимус” е партньор по проекта;