Следдипломна квалификация

ЗА НАСТОЯЩАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА В ПРОГРАМАТА Е ОБЯВЕН НУЛЕВ ПРИЕМ

Следдипломна квалификация „Основи на психоаналитичната практика с възрастни и деца”
• Съчетава теоретична подготовка и клинична практика
• Дава базисни теоретични знания по психоаналитична психотерапия
• Въвежда основни психоаналитични възгледи за структурата и функционирането на психиката
• Въвежда основни психоаналитични възгледи за психичното развитие и за спецификата при работа с възрастни и деца
• Дава основни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, за разбиране и оценка на вътрешната динамика и личностова организация при пациента
• Дава възможност за практикуване на психоаналитична психотерапия под супервизия

Приемат се студенти завършили бакалавърска и магистърска степен по: Психология, Клинична психология, Клинична-социална работа, Медицина и др.
Продължителността на програмата е двугодишна (4 семестъра). Приемът се извършва на базата на:
1. Заявление за кандидатстване
2. Професионална автобиография
3. Интервю

В рамките на протичане на програмата студентите ще участват в клиничната работа на Център за възстановяване, консултиране и психотерапия. По време на задължителния стаж към програмата ще имат възможност да поемат случаи за консултации и психотерапия. Ще бъде предоставена супервизия за работа по случай, както и участие в групи за клинично обсъждане на работа с пациенти. Клиничният стаж е насочен към подпомагане на специализантите преди всичко да наблюдават клиничната ситуация, да я обсъждат и интерпретират, използвайки инструменти на психоанализата и да разбират функционирането на психиката.

Програмата се провежда от преподаватели от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и от преподаватели от Фондация “Асоциация Анимус”.

Описание на съдържанието на програмата
Програмата запознава с основите на психоаналитичната психотерапия. Въвежда принципни схващания, с които борави психоаналитичната парадигма, като несъзнавани процеси, вътрешни конфликти, трансфер, контратрансфер, съпротиви, защити и др. Дава базисни знания и умения за овладяване на психоаналитичната техника, за разбиране и оценка на вътрешната динамика и личностовата организация при пациента, изграждане на формулировка по случай; водене на интервенции, психоаналитична практика и психотерапия Програмата въвежда етапите в детското развитие и развитието на възрастните през психоаналитичната парадигма. На база възрастовата специфика на пациента разглежда особеностите на психоаналитичната техника като адресирана към: терапия и психоаналитична терапия/консултиране на родители и на семейства.

Формат и продължителност

Програмата е структурирана в теоретична (350 академични часа) и клинична част (700 часа). В рамките на протичане на програмата студентите ще бъдат въвлечени в клиничната работа на Център за възстановяване, консултиране и психотерапия и ще участват в клиничните обсъждания и семинари. Ще имат възможност да поемат случаи за консултация и психотерапия. Ще бъде предоставена групова супервизия за работата по случай, както и участие в групи за клинично обсъждане на работата с пациентите. Редовна форма на обучение, 2-годишна програма (4 семестъра)

Преподаватели
Програмата ще се провежда от преподаватели от Фондация “Асоциация Анимус” с богат клиничен опит в областта на психоаналитичната психотерапия и със следдипломни квалификации по темите в Англия и Холандия, както и от преподаватели от Софийския Университет. Студентите записали програмата ще имат възможност допълнително да участват в интензивни клинико-теоретични семинари с опитни психоаналитици и детски психотерапевти от Англия, Франция и Холандия, както и да представят свои случаи от практиката им в Центъра.

Преподавателски състав:
проф. Ваня Матанова
д-р. Даниел Петров
проф. д-р Иван Димитрова
гл.ас. Камелия Ханчева
гл.ас. Диана Асенова Христова
Мария Чомарова
Надежда Стойчева
Надя Кожухарова
Катя Кръстанова
Мария Енева

Директор на програмата:
От страна на Софийски университет – проф. Ваня Матанова
От страна на Фондация “Асоциация Анимус” – Мария Чомарова

Условия за прием
За обучение в образователно-квалификационната степен „следдипломна квалификация“ могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:
* Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по психология, медицина и други социални дейности.
* Кандидатстващите за обучение трябва да имат успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър (4.50).
* Свободно владеене на английски език.
С кандидатите ще бъде проведено събеседване (интервю)

Съдържание на програмата
Основни курсове, включени в програмата:
1. Психоаналитичната техника и рамка
Лектор: Надя Кожухарова
Обем: 30 часа лекции + 30 часа практически занятия (групови клинични обсъждания на случаи – case presentations)

Съдържание: Курсът има за цел да въведе основните принципи, понятия и разбирания, на които се основава психоанализата като терапевтичен метод. Представя четирите школи в психоанализата („четирите анализи”) – на нагоните, на егото, на обектните отношения, на аз-а (Drive, Ego, Object, Self). Въвежда психоаналитичната рамка и работата с нея в процеса на терапия. Запознава с техниките и методите на психоанализата – метод на свободните асоциации, анализ на трансфера и контратрансфера, работа със сънищата и т.н.

В семинарите студентите ще имат възможност да оценяват представените пациенти от гледна точка на четирите психоаналитични школи; да анализират смисъла на нарушаването на психоаналитичната рамка от страна на пациента или терапевта; да осмислят смисъла на свободните асоциации и другите психоаналитични техники. Успешното завършване на курса предполага познаване и умения за практическо приложение на четирите основни психоаналитични парадигми в процеса на оценка на психопатологията на пациентите. Разбиране на значението и въвеждащи умения за удържане на психоаналитичната рамка в работата с пациенти, както и на основните психоаналитични техники.

Програма:
1. Психоанализата като терапевтичен метод
2. Четирите школи в психоанализата
3. Психотерапия на обектните отношения
4. Концептът на Бион за психоаналитичния начин на мислене
5. Британско училище по психоанализа. Приносът на Мелани Клайн
6. Индикации за психоанализа и психоаналитична психотерапия.
7. Техниката на Фройд
8. Началото на терапевтичния процес.
9. Значение и функция на психоаналитичната рамка

2. Взаимоотношения в терапевтичния процес
Лектор: Надежда Стойчева
Обем: 30 часа лекции + 30 часа практически занятия (групови клинични обсъждания на случаи – case presentations)
Съдържание:Курсът представя терапевтичната ситуация като специфична форма на взаимодействие между двама души. Разглеждат се основните за психоаналитичния процес понятия – трансфер и контратрансфер и тяхното използване за разбиране на динамиката на несъзнаваните процеси у пациента. Въвежда се разбиране за несъзнаваните механизми на съпротиви и защити срещу терапията. В семинарните занятия студентите ще имат възможност на базата на конкретен клиничен материал да наблюдават проявите и да анализират смисъла на процесите на трансфер и контратрансфер, съпротиви и защитни механизми.

Успешното завършване на курса предполага разбиране на психоаналитичния процес като общуване, в рамките на което са проявяват отношенията на пациента с неговите значими обекти; осмисляне и работа със собствените преживявания на терапевта в аналитичната работа; разбиране за смисъла на личната терапия като основен елемент на психоаналитичното обучение.

Програма:
1. Проекция и проективна идентификация
2. Участие на аналитика в аналитичния процес. Използване на контратрансфера.
3. Нормален контратрансфер и някои отклонения
4. Негативния контратрансфер.
5. Негативна терапевтична реакция.
6. Използване на трансфера в ограничената във времето динамична психотерапия
7. Някои терапевтични и анти-терапевтични фактори във функционирането на аналитика
8. Контратрансфер и терапевтичната връзка. Клайнианскo развитиe на техниката
9. Защитните механизми
10. Видове и типове защити
11. Анализ на негативните терапевтични реакции
12. Анализ на потребността на пациента да отреагира (to act out) по време на терапията
13. Защити срещу депресивната тревожност

3. Развитие и психопатология
Лектор: Мария Чомарова
Обем: 30 часа лекции + 30 часа практически занятия (групови клинични обсъждания на случаи – case presentations)

Съдържание: Курсът представя психоаналитичното разбиране за ранните етапи в детското развитие и тяхното влияние върху формирането на структурата на личността. Представя терапевтичната работа с инфантилните части в личностовата организация на възрастния. Въвежда разбиране за психопатологията като проблем на развитието (developmental arrest) или дефицит (deficit).

В семинарните занятия студентите ще имат възможност да правят оценка и анализ на патологията на пациентите от гледна точка на личното им развитие.
Успешното завършване на курса предполага разбиране за фазите на развитие според психоаналитичната теория и възможната патология, в резултата на нарушения в процеса на развитие; умения за разграничаване на пред-едипова и едипова патология у пациентите и работа с тях.

Програма:
1. Психоаналитични теории на детското развитие и неговите нарушения
2. Пред-обектни отношения.
3. Наблюдение на бебета в психоаналитичното обучение
4. Наблюдението на интеракциите майка-бебе и развиване на знания и умения за психоаналитична терапия
5. Първични обекти
6. Ранното детство: удържане и бленуване
7. Ранното детство: защити срещу болката
8. Ролята на бащата в ранното развитие
9. Едипова фаза и конфликт
10. Семейният кръг – братя и сестри
11. Латентност. Сексуално развитие през годините на латентността
12. Нормалното развитие на седем – до десет годишното дете
13. Психоаналитичен подход към гранични разстройства
14. Развитийни фактори във формирането на гранична личностова организация.
15. Шизоидни феномени при граничната личностова организация
16. Нарцистична организация, проективна идентификация и формиране на идентитет

4. Неопсихоаналитични теории за развитието на възрастните
Лектор: гл.ас. Диана Христова
Обем: 45 часа
Съдържание: Курсът има за цел да запознае студентите с теории за развитието на възрастните, отразяващи интеграцията на неопсихоаналитичните модели в съвременната психология на развитието през цялата продължителност на живота (life-span psychology). Анализират се свързаните с възрастта трансформации на личността, нейното чувство за идентичност и жизнена структура в контекста на променящите се отношения и роли. Тези познания са необходима основа за изграждането на концептуална рамка, предназначена за психологическото обяснение на кризите в живота на възрастните и развитието на разбиране за тяхната многофакторно обусловена същност. Наред с описателните измерения на кризите, предлагат се и обяснителни модели на процесите и механизмите, съдействащи за адаптивната промяна в хода на индивидуалното развитие.

Програма:
1. Съвременната психология на развитието през жизнения път: ключови допускания и обяснителни понятия. Основни измерения за дефиниране на възрастта и човешкото развитие.
2. От психосексуално към психосоциално: приносът на Ерик Ериксън за обогатяването на психоаналитичния модел за развитието
3. Кризата на идентичността в историческия контекст на динамичните общества: удължено юношество или пробуждаща се зрялост?
4. Приемственост и промяна в развитието на идентичността и отношенията през последователните кризи в живота на възрастните: интимност, генеративност и его-интегритет (Ерик Ериксън). Значение на интергенерационната взаимност за човешкото развитие.
5. Съвременното развитие на възгледите на Ерик Ериксън: наративен подход. Компоненти на генеративността и отличителни особености на генеративния разказ (Дан МакАдамс).
6. Релационна перспектива към развитието на женската идентичност. Етиката на грижата (Керъл Гилигън)
7. Аналитичната психология: процесът на индивидуация (Карл Густав Юнг)
8. Жизнен цикъл и жизнен път на личността. Възрастови промени в индивидуалната жизнена структура и адаптивния потенциал (Даниъл Левънсън). Измерения на индивидуацията през прехода в средата на живота. Диференциална специфика на мъжкото и женското психосоциално развитие.
9. Процесуален подход: развитие на защитните механизми през зрялата възраст (Джордж Вейлант)
10. Процесът на трансформация на личността през зрелия живот. Стадии в развитието на самоопределението и субективното светоусещане (Роджър Гулд). Полови различия в преработката на илюзиите през прехода в средата на живота.

5. Загуба, скръб и траур в развитието
Лектор: гл.ас. Камелия Ханчева
Обем: 30 часа лекции + 15 часа практически занятия (обсъждане на случаи, case history) + 15 часа работа върху личната история

Съдържание: Курсът запознава с основните концептуализации на загубата в психичното развитие от позицията на психоаналитичните теории, теорията за привързаността и системните трансгенерационни подходи. В контекста на проследяване на развитието на теоретичните конструкти, участниците се запознават с различни феномени в развитието и функционирането в норма и патология и формират основата за усвояване на консултативната и терапевтична работа при загуба и траур. Акцентът е поставен върху значимостта на загубите в различните фази и контексти на развитието. Семинарите се провеждат под формата на работа по случаи от практиката и широк историко-художествен литературен и филмов материал.

Целта е усвояване на базисни познания за психичната динамика при загуба и умения за аналитично интерпретиране на наблюдаваните процеси.
Успешното завършване на курса предполага усвояване на практически умения за консултиране в ситуации на загуба и траур на деца, възрастни и семействата и насочване към съответни служби и институции при заявени проблеми изискващи специализирана намеса.

Програма:
1. Класическа психоаналитична интерпретация на загубата – З. Фройд – Тъга и меланхолия.
2. Привързаност, раздяла и загуба в конституирането и функционирането на афективната сфера и емоционалното развитие Дж. Боулби
3. Скърбене, загуба и траур в светлината на депресивната позиция М. Клайн.
4. Ценността на депресивните феномени в нормалното емоционално развитие Д. Уиникът.
5. Загуба и идентичност в епигенетичната парадигма Е. Ериксън.
6. Интергенерационни патерни на травматични загуби. Семейни сценарии.
7. Културални вариации и детерминанти на скърбенето и траура.
8. Загуба, скръб и траур в психопатологията.
9. Загуби при деца в първите две години от живота им.
10. Скърбене в детска възраст, депресивни симптоми.
11. Загуба и скърбене при възрастните.
12. Тъга, депресия и траур.

6. Формиране на символи и символизация. Интерпретиране на сънища
Лектор: Мария Енева
Обем: 30 часа лекции + 15 часа практически занятия

Съдържание: Курсът запознава с психоаналитичния концепт за съня и сънуването като механизми за преработване на психични конфликти. Въвежда ролята и функцията на сънищата в разбиране на вътрешния свят и психичната организация на пациента. Полага базисната за развитието на егото способност за формиране на символи и проследява отклоненията и задръжките в капацитета за символизация. По време на семинарните занятия студентите ще имат възможност да наблюдават и анализират символен материал в директната терапевтична работата с пациенти. В груповите клинични дискусии ще имат възможност да усвоят умения за аналитично интерпретиране на символната продукция на пациента.

Програма:
1. Сънищата в клиничната психоаналитична практика
2. Изследване на сънищата и анализ на сънищата
3. Функция на сънищата
4. Сън, фантазия и изкуство
5. Невъзможността да се сънува
6. Основи на формирането на символи
7. Формиране на символи и развитие на егото
8. Формиране на символи и креативност
9. Ролята на илюзията при формиране на символи
10. Символизъм

7. Аналитичната техника при работа с деца и с родители
Лектор: Катя Кръстанова
Обем: 30 часа лекции + 15 часа практически занятия

Съдържание: Курсът запознава с процеса и спецификата при оценка на дете в психоаналитичната терапевтична практика. Запознава с функцията на играта в детското развитие и с използването на игровата техника като основен метод за терапевтична работа с деца. Въвежда работата с родителите като неизменна част от терапията на детето, като акцентира върху различните аспекти на тези отношения и тяхното влияние върху терапевтичния процес.

Успешното завършване на курса предполага изграждане на практически умения за използване на игровата техника в процеса на консултиране и терапия на деца, както и разбиране за ролята и мястото на терапевтичната работа с родителите.

Програма:
1. Терапевтичния процес в психоаналитичното лечение на деца
2. Оценка в психотерапията на деца
3. Оценка на деца, които са преживели лишение, травма и множествена загуба
4. Изследване на семейството
5. Психоаналитичната игрова техника
6. Използване на играта и играчките в комуникацията с детето
7. Мислене за стаята с играчките
8. Терапия на родители
9. Терапевтично пространство за пре-сътворяване на детето в ума на родителите
10. Държането на детето в ума. Работа с родители на деца в терапия

8. Аналитична психотерапия при юноши
Лектор:Мария Чомарова
Обем: 30 часа лекции + 15 часа практически занятия

Съдържание: Курсът разглежда юношеството като специфичен период в развитието на егото и формирането на личността. Поставя акцент върху основните защитни механизми, използвани при справянето с интензивната вътрешна тревожност през юношеството, въвежда области в поведението, взаимоотношенията с околните, възприемането на себе си и света, които са централни при изграждане на идентичността. Запознава с особеностите и техническите предизвикателства пред използването на психоаналитичната техника за работа с вътрешните конфликти през този възрастов период.

При завършване на курса студентите следва да имат изградени умения за оценка на основните конфликти на юношеството, на задръжките в тяхното разрешаване и връзката им с предишни етапи в развитието. Студентите ще имат практически умения за използване на психоаналитичния метод при работа с юноши.

Програма:
1. Юношество
2. Егото през юношеството
3. Късно юношество
4. Защитни механизми през юношеството
5. Оценка на риска от себенараняване през юношеството
6. Отреагиране (acting-out), бунт и насилие
7. Юношество и делинквентност
8. Мастурбационни фантазии и сексуална организация
9. Образът на тялото и собствеността върху тялото
10. “Перманентната революция” на поколенията
11. Процес на вторична индивидуация през юношеството

9. Теорията за привързаността като концептуална рамка за изследване на човешкото развитие, близките взаимоотношения и личностната патология
Лектор: д-р. Даниел Петров
Обем: 30 часа лекции

Съдържание: Теорията на привързаността през последните десетилетия се развива като изследователска рамка с широк кръг приложения към близките взаимоотношения, емоционалната динамика, еволюционните корени на двойката и семейството, психопатологията на развитието и на афективните връзки.
Курсът представя развитието на този подход в исторически план като акцентът пада върху междуличностната динамика, интимността и дисфункционалната връзка. Обучаващите се въвеждат в принципите на клиничните интервенции, които предлага тази теория по отношение на интимните взаимоотношения, насилието и личностната патология. Предвидено е запознаване и работа с въпросника за изследване качествата на близките взаимоотношения ECR-R (Fraley, Waller & Brennan, 2000)

Успешното завършване на курса предполага овладяване на специфичната терминология на теорията на привързаността, нейните обяснителни модели и принципите за емпиричното й и клинично приложение в психологическите изследвания на човешкото развитие през целия жизнен цикъл.

Програма:
1. Теория за привързаността – връзки с психоанализата, теорията на обектните отношения, интерсубективността, етологията и еволюционната психология. Сходства и разграничения от психоанализата. Теория за мотивацията и / или теория за личността?
2. Системата на привързаност в детството:изследванията на Дж. Боулби и М. Ейнсуърт.
3. Привързаност след детството. Континуитет и стабилност на вътрешните оперативни модели – източници, междупоколенческо предаване, механизми на континуитета.
4. Биологични основи на системата на привързаността. Влияние на невроендокринната система при формирането и поддържането на междуличностната привързаност.
5. Стил, ориентация, статус, качество, тип / прототип, репрезентация на привързаността – опит за терминологична яснота.
6. Привързаността като система за регулация на афекта, стреса и емоциите.
7. Привързаност и сексуалност.
8. Стилове на привързаност, саморегулация и междуличностни проблеми. Изследвания на характеристиките и качествата на интимните взаимоотношения. Инструменти за оценка на привързаността при възрастните.
9. Привързаност и генезис на насилието.
10. Приложения на теорията за привързаността: интеграция на развитийната и клинична традиция. Стиловете на привързаност и техните клинични прояви.
11. Теория за привързаността като обяснителен модел за личностовите разстройства. Разстройства на привързаността. Модели на клинична интервенция.
12. Теория за привързаността и терапевтична рамка. Несигурна привързаност и дисфункционалната връзка. Терапевтични интервенции в перспективата на привързаността (Attachment therapy). Приложение към генетичното консултиране.

10. Приложение на психоаналитичния метод
Лектор: Надя Кожухарова
Обем: 30 часа лекции + 15 часа практически занятия

Съдържание: Курсът има за цел да представи използването на психоаналитичния метод при разбиране и оценка на вътрешната динамика и функционирането на индивида и изграждане на формулировка по конкретния случай. Въвежда принципите и спецификите при използване на психоаналитичната техника и метод в контекста на различни терапевтични интервенции, като дългосрочна и краткосрочна психоаналитична терапия, кризисна интервенция, консултиране и др.
По време на семинарните занятия студентите ще имат възможност за практически опит в работа по случай в рамките на различни формати на консултиране и терапия, както и ще вземат участие в клинични обсъждания на случаи, които са във формат на кризисна интервенция, консултиране или дългосрочна психоаналитична терапия.

Успешното завършване на курса предполага усвоени умения за използване на психоаналитичния метод за оценка и планиране на интервенции в различни сфери на директната работа с пациентите.

Програма:
1. Оценка и формулировка по случай, включително и на пост-травматични състояния
2. Дългосрочна психоаналитична психотерапия
3. Фокусирана/краткосрочна психоаналитична психотерапия
4. Кризисна интервенция
5. Клинична и социална работа или консултиране

11. Суицидни рискове и кризи при деца и юноши
Лектор: проф. Иван Димитров
Обем: 30 лекции

Съдържание: В предлагания курс предмет на обсъждане са суицидните рискове и кризи, зачестили напоследък и у нас, макар и все още далеч от “епидемичния” им характер и в някои индустриално развити страни. Целта на курса е да се запознаят студентите с различни външни и вътрешни фактори на суицидната насоченост, както и с механизмите, благодарение на които те се превръщат в действени мотиви на нейната реализация. Разкриват се различните категории предупредителни знаци /вербални, невербални, поведенчески, синдроматични/, предизвестяващи автодеструктивните намерения и позволяващи да бъдат използвани от практическите психолози за своевременна превантивна помощ.

Предлагат се модели и типологии на автодеструктивно поведение, както и психологически портрет на деца и юноши със суицидна насоченост. Специално внимание се обръща на съдържанието, принципите, формите и етапите на работа на практическите психолози в областта на превенцията, интервенцията и поственцията спрямо детско-юношеския

Програма:
1. Теории за самоубийството /Дюркейм, Фройд, Шнейдмън, Люинсън/;
2. Разновидности на суицидно поведение в детско-юношеска възраст – митове и факти;
3. Суицидното поведение като израз на вътрешни фактори /психиатрични диагнози и уязвено физическо здраве, самосъзнание и ценности, когнитивен стил, копиращи умения и др./;
4. Суицидното поведение като реакция на външни, средови фактори /травми, загуби, тормоз, малтретирането, пренебрегване, семейни кризи, неуспехи, неблагополучни отношения с връстници и др./
5. Модели на развитието на суицидното поведение и типология на деца и юноши – суициданти;
6. Предупредителни знаци за суицидна насоченост при деца и юноши;
7. Принципи, форми и средства за превенция, интервенция и поственция спрямо детско-юношеския суицид;
8. Примерни теми за изследователска и практическа работа на специализанти.

За повече информация:
Фондация “Асоциация Анимус”
Лице за контакти: Анна Миланова
Тел. 983 52 05; 983 53 05
e-mail: animus@animusassociation.org