Не-аболиционистко отношение към проституцията

Трафикът на хора съществува както в държави, в които проституцията е легализирана, така и в държави, в които не е така. Ла Страда не работи за премахване на проституцията, тъй като това няма да доведе до защита на правата на засегнатите лица. Това разбиране съответства на Протокола на ООН за предотвратяване, ограничаване и наказване на трафика на хора, който прави ясно разграничение между трафик и проституция. Той следва и препоръките изложени в редица европейски форуми и документи като Хагската Декларация от 1997 за европейските насоки за ефективни мерки за превенция и борба с трафика на жени с цел сексуална експлоатация, Декларацията от Брюксел за превенция и борба с трафика на хора, Доклада на експертната група към ЕК за трафика на хора, Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, Плана за действие за превенция на трафика на хора на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, както и Директивата на ЕС за превенция и борба с трафика на хора и защита на жертвите от 06/04/2011.

Ла Страда заема позицията, че не се съществува ясна причинно следствена връзка между работата в секс-индустрията и нарушаването на човешките права на проституиращите. Нарушаването на човешките права на проституиращите няма да се спре чрез премахване на проституцията. Легализацията на проституцията не води непременно до подобряване на положението на засегнатите лица и до намаляване на трафика.