Подход, основан на спазването на човешките права

Подходът на Ла Страда следва пряко Универсалната декларация за човешките права, която ги определя като всеобщи, неотменими, неразделни и взаимозависими. Дефиницията, която използва Ла Страда се базира на два основни принципа: овластяване и  международна политика за човешки права.

В сферата на противодействието на трафика на хора, подходът на спазване на човешките права предполага спазване на правата на трафикираните лица чрез предоставяне на помощ, компенсации и овластяване. В същото време, успешните мерки за борба с трафика на хора включват последователни и ефективни наказания за трафикантите. Освен това, държавите имат задължение да предприемат мерки за превенция на нарушаването на човешките права. Ако отделните страни не успяват да защитават правата на своите граждани, то те са длъжни да осигурят ефективни условия за защита и подкрепа на жертвите на трафик.

В практиката подходът, основан на спазването на човешките права, се изразява в:

– разбиране, че трафикът на хора е причина и следствие от нарушаване на човешките права;

– разбиране, че държавите носят отговорност за нарушаването на човешките права като допускат принудителен труд и други форми на робски практики;

– противодействие на факторите, които са в основата на явлението трафик като полова и етническа дискриминация, чрез превенция и овластяване на потенциалните жертви;

– преодоляване на последствията от трафика като се съблюдават правата на трафикираните лица и се предотвратява използването им единствено за целите на наказателното производство (напр. в ролята им на свидетели);

– подкрепа и грижа за трафикираните лица, която им дава възможност да възстановят контрола върху живота си,  и намалява риска от повторно трафикиране;

– противопоставяне на мерките срещу трафика на хора, които имат негативен ефект и водят до нарушаване на правата на жертвите или на други засегнати групи; интегриране на нормите, стандартите и принципите за спазване на човешките права във всички национални и международни политики, практики, програми и закони.