Ключ към училище без страх

Фондация „Асоциация Анимус”, в партньорство с неправителствени организации, активни в областта на превенцията на насилието в училище, планира изпълнение на проект “Ключ към училище без страх”, съфинансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария. Проектът стартира март 2016 г. и ще продължи 5 години.

Една от целите, които си поставяме е да насърчим създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности на здравословно общуване, ненасилствено разрешаване на конфликти и толерантност към различията, за да бъдат предотвратени насилието, тормоза и униженията сред учениците.

Проектът предвижда въвеждане на цялостен подход в борбата с насилието и тормоза в училище, като планира пилотирането на превенционни програми във всички паралелки от 1-ви до 10-ти клас на 3 училища в България в продължение на 5 последователни учебни години. Сред децата от 1-ви клас ще бъде прилагана програмата „Приятелите на Зипи”, а програмата „Приятелите на Ябълка” ще е на разположение на децата от 2-ри до 4-ти клас. Учениците от 5-ти до 10-ти клас ще бъдат включени в пилотна програма с работно заглавие „Клас без страх”, която ще бъде изработена в рамките на проекта.

„Приятелите на Зипи” е международно призната програма за насърчаване на психичното здраве, която овластява децата да се справят с проблеми и кризисни ситуации по здравословен и конструктивен начин като придобият умения за разрешаване на конкретни проблеми и разбиране и овладяване както на своите собствени емоции, така и тези на другите. Програмата е изградена около поредица илюстрирани разкази за едно насекомо, отглеждано като домашен любимец, наречено Зипи, и неговите приятели – група малки деца.  В програмата децата се учат да прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, повишават собствената си самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Това ги овластява да помагат на себе си и на другите, да приемат и ценят различията на децата в класа. Програмата е разделена на модули, посветени на темите: чувства, общуване, взаимоотношения, разрешаване на конфликти, справяне с промени, загуби и трудности. „Приятелите на Зипи” е одобрена от Световната здравна организация и България е 28-мата държава, в която стартира нейното приложение. Повече информация за програмата може да намерите на: http://bezstrah.org/

Проектът предвижда стартиране на програмата „Приятелите на Зипи” през учебната 2016-2017 година и системното й прилагане в подготвителна група и 1-ви клас в продължение на 5 последователни учебни години.

„Приятелите на Ябълка” затвърждава стратегиите за справяне и социалните умения, които децата са придобили в рамките на програмата „Приятелите на Зипи”.  „Приятелите на Ябълка” е подходяща за деца 2-ри – 4-ти клас и обхваща теми, сходни с представените в „Приятелите на Зипи”: емоции, обшуване, създаване на приятелства, разрешаване на проблеми и справяне с трудности. Дейностите в нея дават възможност на децата да упражняват ефективни стратегии за справяне и да развиват социалните си умения. И тук дейностите включват ролеви игри, рисуване, дискусии и истории с същите герои, които този път са заедно с хамстера, Ябълка. Разликата в тази програма е че децата трябва да допринасят повече с техни собствени идеи – особено, когато става въпрос за историите, които са недовършени и класът трябва да реши как да завършат. Детайли за програмата „Приятелите на Ябълка” можете да намерите на английски език на: http://www.partnershipforchildren.org.uk/teachers/zippy-s-friends-teachers/apple-s-friends. Страница на програмата на български език ще бъде изработена в рамките на проекта. Планирано е стартиране на програмата „Приятелите на Ябълка” през учебната 2017-2018 г. и системното й приложение сред учениците от 2-ри-4-ти клас в продължение на 4 последователни учебни години.

Учениците от 5-ти до 10-ти клас ще бъдат включени в програма за здравословно общуване „Клас без страх”. Програмата е интерактивна и включва ученици, родители и учители в дейности, фокусирани върху ролите, основани на пола, ненасилствените взаимоотношения и насърчаването на психично здраве. Програмата помага на децата да разбират по-добре собствените си трудности, непоносими емоции и вътрешни конфликти, а това повишава капацитета им да се справят с фрустрацията и безпокойството. Програмата подкрепя способността на учениците да мислят, вместо да реагират на импулсите, яростта и трудните чувства. На групово ниво програмата подобрява общуването между учениците и способността им да изграждат приятелски, здравословни и отзивчиви взаимоотношения и да работят в екип. Методите на програмата са консистентни и взаимосвързани и са съсредоточени върху овластяването на децата и на класа да се справят с проблемите, сами или подкрепени от възрастните, когато е необходимо. Подробна информация за програмата ще може да намерите на уеб страница, изработена в рамките на проекта. Очаква се „Клас без страх” пилотно да стартира сред учениците от 5-ти до 10-ти клас през учебната 2018-2019 г. и прилагането й да продължи в рамките на 3 учебни години.

И трите програми са насочени към системното повишаване на квалификацията на учителите в посока на придобиване на психологически знания и умения за адресиране както на индивидуални трудности на отделни ученици, така и на груповите проблеми в класа. За професионалистите в училище, ефектът от проекта не приключва с неговия край, тъй като знанията, уменията и опита, които учителите натрупват, прилагайки програмата, остават у тях през целия им професионален път.

Моделът на включване на всички деца от 1-ви до 10-ти клас в подходящи превенционни програми променя климата в училище и създава среда, в която се възпитават ценности на толерантност към различията, ненасилствено общуване и разрешаване на конфликти, което не наранява другите. Комплексният модел на включване на деца и учители и активното въвличане на родителите е ефективен начин за справяне с насилието в училище и за превенция на тормоза и униженията сред учениците, за да могат децата да пристъпват училищния праг без страх.