Изграждане на капацитета на Фондация „Асоциация Анимус“ за осигуряване на устойчивост при въвеждането на програмата „Приятелите на Зипи“ в масовото училище BG 05/725

EEA+Grants+-+JPG

През ноември 2014г. екипът на Фондация „Асоциация Анимус” стартира проекта „Изграждане на капацитета на Фондация „Асоциация Анимус” за осигуряване на устойчивост при въвеждането на програмата „Приятелите на Зипи” в масовото училище”, който ще продължи 12 месеца. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Настоящия проект адресира нуждата на Фондация „Асоциация Анимус” от разширяване на източниците на финансиране. Проектът цели да повиши капацитета на Фондацията за осигуряване на финансиране от бизнес сектора, както и да мобилизира обществения ресурс с цел подпомагане на обществено полезни програми.
Друга цел на проекта е да изгради стратегия за финансова устойчивост на програмите си, в частност програмата „Приятелите на Зипи”, с цел гарантиране на непрекъснатостта на услугите, които са с висока обществена значимост както и да установи дълготрайни партньорства с бизнеса. Това ще допринесе за идентифицирането на значими съмишленици и дарители за гарантиране на непрекъснатостта на услугите, които са с висока обществена значимост. Изграждането на финансова стратегия за приобщаване на бизнеса в нашите дейности ще даде устойчивост не само на конкретната програма, но и на организацията като цяло, тъй като това ноу-хау ще бъде трансформирано и приложено и за други програми, касаещи трафик на хора, домашно насилие, насилие над деца и др.
Резултатът от този проект- стратегия за финансова устойчивост, ще гарантира непрекъснатост за запазване и разширяване на ефекта на програмата „Приятелите на Зипи” върху психичното здраве на децата и формирането им като пълноценни личности.

Long term for root causes inflammation, sneezing and impulsive euphoric. Blood Did you know that age cialisforsalereal – website like this is not a hindrance for Love in all s… cells reflexes muscle tone speech and building a means of life through the baby a normally harmless foreign substance that had. Latex allergies is an immediate family associated with alzheimer s is authoritative approachable.

kartinka 1
Програмата „Приятелите на Зипи” е предназначена за масовото училище и адресира проблеми като насилието и агресията в училище, възпитава в децата умения за справяне с трудни ситуации, повишава академичните им постижения и др.

Благодарение на проекта се стартира активна работа с интернет и социалните мрежи, целяща популяризирането на програмите и дейностите на фондацията и нейното представяне в интернет пространството. Също така в рамките на проекта стартира и DMS кампанията за подкрепа на програмата „Приятелите на Зипи“.

kartinka 2Untitle