Да изразим себе си

eea_1sm-logo2

 

 

 

Проект BG06-242 „Да изразим себе си” има за основна цел създаването на ефективен механизъм, в седем столични детски градини, за социализация и образователна интеграция, подготовка и адаптация за училищна дейност и засилване на мотивацията за участие в образователния процес на деца на възраст от 3 до 6 години от уязвими групи, изложени на риск от социално изключване и бедност, включително и такива от ромска и/или друга етническа група, чрез Програма за работа с деца в мултикултурална среда, включваща социално-психологически, възпитателни и творчески занимания за работа с децата, партниране със семейството, местните общности, структури на гражданското общество и местната власт.

В качеството си на партньор в Проект BG06-242 „Да изразим себе си” Фондация „Асоциация Анимус” пое изпълнението на две от предвидените дейности, включващи:

· Работни групи за обмен на ключови компетенции с учителите от детските градини;

· Консултативна работа с психолог за децата от уязвими групи както и системна работа с родители.

По време на работните групи за обмен на ключови компетенции с учителите от детските градини бяха представени и упражнени различни стратегии за активното включване на бащите в живота на децата и в дейността на детските градини, както и методи за оценка и подкрепа на деца преживели насилие.

При посещенията на психолози от Фондация „Асоциация Анимус” в детските градини бяха проведени психологически консултации на деца, техните родители и близки, както и групови занятия с децата от съответните детски градини.