FEEL

FEEL loga_Page_01Според Световната здравна организация (СЗО) домашното насилие е сред най-честите  причини за смъртността при жени на възраст между 16 и 44 години. Скорошно европейско изследване показва, че 1/3 от жертвите (34%) са пострадали от различни форми на физическо насилие (повтарящи се актове на насилие) от страна на бивш партньор. Процентът на жертви на психическо насилие е дори по-висок – 43% (FRA 2014). В някои от страните има средно по едно убийство на всеки три дни. Проектът „FEEL” цели да даде знания, умения и компетенции на различни професионалисти (които първи се срещат с проблема насилие- органи на реда, социални работници и др.), чрез които да предостави необходимите инструменти, с които да подпомогне междуинституционална система, отговаряща за проблема на насилието, и чрез която да се даде начало на един своеобразен кръг на подкрепа, слагащ край на явлението убийство на жени.

Проектът е насочен към: Полицаи, лекари, психолози, социални работници, медицински сестри и др., а също като непреки бенефициенти са самите жени, жертви на насилие, и техните деца- свидетели на насилие.

Проектът се изпълнява в рамките на две години, приключва през декември 2020 г.

Основната цел на проекта е да създаде среда на доверие между институции, професионалисти и жертви на насилие чрез поредица от срещи и иновативна програма за обучение на професионалисти, за да се подсилят ефективните мерки за закрила на жени от рисковете за повторно връщане при упражняващия насилие партньор и да противодейства на убийствата на жени.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

·         Да утвърди междуинституционален европейски обучителен модел, базиран на опит и участие, с точна система за оценка на придобитите знания, особено по отношение на промени в поведението и отношението;

·         Да утвърди конкретна методика за професионалисти, работещи с психологическите аспекти на насилието и изготвянето на правен доклад;

·         Да апробира модела в контекста на страните по проекта;

·         Да създаде правни и оперативни препоръки, за да се улесни правилното прилагане на съществуващи закони;

·         Да разработи инструмент, който да улесни професионалистите от здравната сфера да провеждат ориентировъчни интервюта, за да разберат дали се касае за случай на насилие;

·         Да проведе обучение на обучители с участието на експерти от партньорите по проекта.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА са Spazio Donna Onlus Association, Казерта (Италия) – координатор, Universitat Autonoma de Barcelona UAB (Испания), Cooperative Sociale Il Volo, Казерта (Италия), Фондация „Асоциация Анимус”, София (България), Hertin s.r.o., Острава (Чехия)

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

·         Да се повишат професионалните умения на професионалисти от здравната сфера и органите на реда в борбата срещу насилието над жени при създаването на връзка на доверие със самите жертви;

·         Да се увеличи броя на потърсилите помощ жени в спешните отделения на болниците (за претърпените травми от упражнено насилие), които са част от мрежата на проекта FEEL (Femicide Emergency on European Level).

 

ИНТЕРВЮТА

Емоционалната страна на насилието – интервю с инспектор Пенка Стоянова, полицейски инспектор I степен в сектор „Патрулно-постова дейност“ на отдел „Охранителна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“, Национален координатор в МВР по въпросите на домашно насилие

Цената на усилията – интервю със Старши комисар Благородна Макева – Заместник директор на Главна дирекция „Национална полиция“

Как помага Полицията при домашно насилие – интервю с инспектор Пенка Стоянова, полицейски инспектор I степен в сектор „Патрулно-постова дейност“ на отдел „Охранителна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“, Национален координатор в МВР по въпросите на домашно насилие

Съвместни усилия за прекратяване на домашното насилие – интервю със Старши комисар Благородна Макева – Заместник директор на Главна дирекция „Национална полиция“

Тази публикация е създадена с подкрепата на Европейска комисия и отразява изцяло  мнението на авторите, като не представлява одобрение на съдържанието и Комисията не може да бъде държана отговорна за употребата на информацията, съдържаща се в публикацията.