Комплексна програма от грижи за пострадали от насилие в България

Logo_Medicor-Liechtenstein-Jul-12Целта на проекта бе да предостави възможности за живот без насилие за деца, юноши и жени жертви на домашно, сексуално насилие или трафик на хора в България. Специфичните цели на проекта са да предостави специализирано психо-социално консултиране и кризисна интервенция за деца, юноши и жени жертви на насилие; да съдейства за реинтеграцията на пострадалите от насилие чрез работа със семействата им и работа в общността, чрез програма за овластяване и педагогическа програма; да повиши качеството на подкрепящата грижа, предоставяна от ФАА посредством супервизии и клинични екипни семинари.

През 2015 г. (януари до май) проектът подкрепи  голям брой клиенти, които се възползваха от всички достъпни в него програми – кризисна интервенция и психотерапевтично консултиране, програма за овластяване и педагогическа програма, семейни консултации. Професионалната общност и екипът на Фондация „Асоциация Анимус” бяха подпомогнати чрез програмите за работа в общността и методологическа помощ, супервизии и клинични екипни семинари.

Що се отнася до целия двугодишен проектен период общо 394 жени, деца и юноши се възползваха от програмите за психо-социална подкрепа.

Предоставянето на висококачествени социални услуги допринася в голяма степен за лобистките усилия на ФАА да обоснове разработката на комплексни стандарти за работа с жертви на насилие. Този проект подпомага психологическата и социална работа на Кризисен център „Св. Петка”.