Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния да получават правна помощ – подход, основан на правата на човека

1 януари 2013 – 31 декември 2015

 

В партньорство с Холандски Хелзински комитет, Каритас – Русе, АDPARE („Асоциация за развитие на алтернативни практики за реинтеграция и образование”)– Румъния, „Лига за човешки права” – Словакия,   Асоциация “Pro Refugio” – Румъния

Правна помощ за жертвите на трафик

Един от проблемите, наблюдавани в много страни, включително в България, Румъния и Словакия, е липсата на достъп до правно консултиране и правна помощ за жертвите на трафик. Липсва адекватна система за насочване, която да гарантира, че жертвите от самото начало са информирани за правата си и за предстоящите съдебни процедури. Много малко юристи са обучени да работят с жертви на трафик. Държавно-финансираната правна помощ е оскъдна и често пъти се изчерпва с формалното присъствие на адвокат по време на процеса. Дори и да съществуват механизми, чрез които жертвите могат да търсят компенсация за нанесените им вреди, подобни искове на практика рядко се отсъждат в полза на жертвата и още по-рядко се изпълняват. Изслушването при закрити врати и използването на звукозаписи и видеоматериали, които могат да запазят сигурността и анонимността на жертвите, не са използвани ефективно. Много от участниците в съдебната система, включително следователи, прокурори, съдии и адвокати, нямат необходимите познания за трафика на хора и неговите психологически, социални и здравни последици върху жертвите. Дори понякога самите представители на съдебната система се отнасят унизително към жертвите на трафик. В резултат на това, жертвите срещат сериозни препятствия пред  достъпа до правосъдие, а наказателното производство само води до повторна виктимизация. В същото време, НПО не са достатъчно обучени да предоставят правно консултиране и имат ограничени средства, с които да заплащат за юридическа помощ или представляване. Въпреки че трафикът на хора и експлоатацията са признати за грубо нарушение на човешките права, държавните институции обикновено акцентират върху преследването и наказването на извършителите, докато закрилата на човешките права на жертвите остава на заден план. Често пъти жертвите са разглеждани просто като инструмент на прокуратурата, без оглед на последиците, които свидетелстването срещу трафикантите имат върху тяхното здраве, живот и сигурност.

 „Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния да получават  правна помощ – подход, основан на правата на човека“е 3-годишен проект, финансиран от Европейската Комисия. Целта на проекта е да отговори на някои от гореизброените предизвикателства и по-специално:

  • Повишаване на знанията на юристи и социални работници за трафика на хора, неговите последици и правата на жертвите
  • Подобряване на достъпа на жертвите до юридическо консултиране, помощ и представляване по време на наказателното или други производства
  • Повишаване на капацитета на НПО и социални работници за предоставяне на юридическа информация и консултации на жертвите на трафик
  • Подобряване на уменията на НПО да се застъпват по-ефективно за правата на пострадалите от трафик като свидетели и жертви на тежко престъпление и лица, чиито човешки права са били нарушени.

Дейности

Проектът стартира с национално изследване и в трите страни, целящо да очертае настоящата ситуацията на жертвите на трафик в криминалните и други съответни съдебни процедури. Изследването беше проведено през първата половина на 2013г. За тази цел бе разработен въпросник, на базата на минималните стандарти, залегнали в  Директивата на Европейския Съюз 2011/36/ЕС за предотвратяване и борба с трафика на хора и защитата на жертвите, Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, както и други международни стандарти. Така бяха съставени три национални доклада, които представят настоящата ситуация в България, Румъния и Словакия. Докладите на страните изучават съдебните постановления, отнасящи се до позицията на жертвата/свидетеля на трафик, както и тяхното практическо приложение, базирано на опита на партньорските НПО и на информацията, получена от интервюта с жертвите. Обърнато е внимание и на националната дефиниция за трафик и на начина, по който тя е приложена на практика, особено дали предоставя еднаква защита без дискриминация на всички възможни жертви, в това число и проституиращи, и жертви на трафик и експлоатация за цели различни от проституция.

Докладът за България можете да прочетете тук.

Докладите ще послужат на партньорските НПО да организират обучения за социални работници и юристи и като средство за лобиране и застъпничество. Изводите от докладите ще бъдат обсъдени на различни конференции и кръгли маси със съответните професионалисти  и заинтересовани страни, включително полицаи, прокурори и съдии. На базата на тези заключения, във всяка страна ще бъдат обучени 15-20 социални работници, които да могат да предоставят юридически консултации и информация на жертви на трафик. Освен това, във всяка страна ще бъдат обучени и 20 юристи, които да предоставят правна помощ на пострадали от трафик и да защитават интересите и правата им в наказателните и други производства. След обученията ще се проведат няколко експертни срещи на различни теми, в зависимост от нуждите на конкретната страна. Целта е да се изгради постоянна мрежа от социални работници и юристи, които да могат да предоставят правни консултации и помощ на пострадалите от трафик, и която да продължи да съществува и след приключването на проекта. По време на проекта ще бъде отпечатана брошура за жертви на трафик, която ще ги информира за правата им и ще съдържа списък с обучени юристи, които предоставят специализирана правна помощ. Брошурата ще бъде разпространена сред различни специалисти, които в работата си могат да срещнат жертви на трафик, като НПО, социални служби, полиция и посолства. Освен обученията за юристи и социални работници, ще бъде разработен модел, чрез който да се наблюдават съдебни дела, с оглед отношението към жертвата/свидетеля и защитата на техните права и интереси. Това ще се извършва от специално обучени студенти по право. На базата на наблюдението на делата и на вече извършените анализи, ще бъдат направени конкретни препоръки за подобряване на положението на жертвите на трафик в трите държави, в съответствие с европейските и международни стандарти. Ще се изготви и едно общо резюме от националните доклади и резултатите от наблюдението на делата, с цел идентифициране на общи проблеми и лобиране на регионално ниво. В третата година на проекта ще бъде организирано обучение по лобиране и застъпничество за панртьорските НПО, за да могат по възможно най-добрия начин да използват резултатите от проекта за национално, регионално и международно лобиране и застъпничество за подобряване на положението на жертвите на трафик в наказателното и други съдебни производства. След обучението ще се организират медийни събития, кръгли маси с местни специалисти/заинтересовани страни, международни експерти и обучени юристи и други дейности, в зависимост от нуждите в конкретната държава.