Съвместни усилия в прилагането на комплексен подход в борбата с домашното насилие в България и подкрепата на жертвите

OakОбщата цел на проекта е осигуряване на устойчивост в борбата с домашното насилие в България. Специфични цели на проекта са:

1. Осигуряване на правна рамка за изпълнението на социални услуги за жени, жертви на домашно насилие. Необходима е активна работа за повишаване на капацитета на съответните местни структури за прилагане на вече разработените координационен механизъм и минималните стандарти за социални услуги, така че да не останат на хартия.

2. Ангажиране на местните власти по темата за домашното насилие и повишаване на капацитета на ключови заинтересовани страни на местно ниво за борба с домашното насилие в съответствие с координационния механизъм и минималните стандарти.

3. Създаване на устойчив модел за специализирана комплексна услуга, която предоставя подкрепа на хора в ситуация на домашно насилие. Съществуването на такъв център ще даде възможност на потребителите на услуги да търсят помощ и да участват в по-нататъшното развитие на услуги, предназначени за тях.

Целевите групи на проекта са жени, юноши и деца, жертви на домашно насилие, местни власти, ключови заинтересовани страни, както и хора и институции, които вземат решения по темата за домашното насилие.

Проектът планира провеждането на лобистка кампания; лобиране в партньорство с Алианса за защита срещу домашното насилие и Фондация „Джендър алтернативи” за подписването и ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с насилието срещу жени и домашното насилие;  участие в изготвянето на закон за социални услуги; синхронизиране на координационния механизъм с Конвенцията на Съвета на Европа за борба с насилието срещу жени и домашното насилие; институционализиране на минималните стандарти за социални услуги; провеждане на активна медийна кампания по въпроса за домашното насилие; кампания в общността; проучване на ключови партньори в региони, в които няма активни неправителствени организации в областта на домашното насилие;  повишаване на капацитета на ключови заинтересовани страни на местно ниво за участие в мултидисциплинарни екипи и работа по случаи на домашно насилие, в съответствие с координационния механизъм;  повишаване на капацитета на доставчиците на услуги и неправителствени организации за работа по случаи на домашно насилие в съответствие с минималните стандарти; въвеждане на услугата „Комплексен център за подкрепа на жертви на домашно насилие“; създаване на механизъм за взаимодействие между центъра и 24/7 службите за спешна помощ за жертвите на домашно насилие.

Проектът ще осигури устойчивост в изпълнението на услуги за жени, жертви на домашно насилие. Освен това, проектът ще реализира приложението на Координационния механизъм за помощ и подкрепа на жертви на домашно насилие. Въпреки че координационният механизъм е ратифициран на институционално ниво, с цел постигане на практическото му прилагане е необходимо обучение за всички местни структури. Опитът на партньорски организации в страната показва, че са необходими съвместни обучения с различни институции, за да се постигне реално изпълнение на координационния механизъм. По този начин, настоящият проект ще даде възможност механизмът да бъде приложен на практика и да не остане само на хартия.