Oбучения за специалисти работещи в ЦОП – психолози

I модул. Техника на консултиране

Основни теми:

 1. Оценка (оценка на възрастни, оценка на деца) и формулировка по случай.

Тази тема цели да формира в участниците умения за водене на оценъчно интервю, да ги запознае с това какво представлява формулировката по случай. Да се запознаят с това какво представлява динамичното интервю, какви са равнищата на работа в него. Как се прави оценяването, какви са критериите за оценка, как се идентифицира проблема, заявен от клиента или от значими други (родители в случай на оценка на дете). Как се прави анализ и се извежда информация от проведеното интервю. Разграничение от диспутна оценка.

Какво включва формулировката по случай, какви са основните й компоненти. Ще бъдат запознати с компонентите на ефективната формулировка; също така и с различните перспективи и парадигми при изграждане на формулировка.

2. Терапевтичен договор.

В този модул предвиждаме участниците да разберат каква е важността на терапевтичния договор. Договорът се явява терапевтичната рамка, базата върху която се градят отношенията терапевт – клиент. Участниците ще добият знания за това какво представлява терапевтичния договор, какво съдържа, как се прави, каква е ролята на терапевта и ролята на пациента; каква е ролята на институцията в терапевтичния договор. Какви са компонентите и продължителността на договора. Как се постига информираното съгласие на клиента за спазване на договора.

3. Рамка – възможни трудности при изграждането и поддържането на рамката.

В този модул предвиждаме участниците да разберат какво е терапевтична рамка, какъв е смисъла на рамката, каква е ролята на терапевта при създаването и поддържането на рамката. Видовете рамка. Какъв е смисъла на нарушенията в рамката от страна на пациента във взаимоотношението с терапевта. По какъв начин се използва рамката с терапевтична цел.

На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.

4. Техника на консултиране.

 • работа с деца
 • работа с родители

В рамките на тази тема участниците се запознават с процеса и спецификата при оценка на дете в психоаналитичната терапевтична практика. Представя се функцията на играта в детското развитие и с използването на игровата техника като основен метод за терапевтична работа с деца. Фокусът е да се въведе работата с родителите като неизменна част от терапията на детето, като акцентира върху различните аспекти на тези отношения и тяхното влияние върху терапевтичния процес.

 • работа със семейства

Участниците да се запознаят с основните техники на работа със семейства от психодинамичната парадигма. Спецификите при работа със семейства. Каква е позицията и ролята на терапевта. Интервенци при работа със семейства.

 • групова работа

Ще бъдат обсъждани спецификите при работа с група. Представят се двете нива на работа – съдържателно и процесно ниво. Работа с груповата динамика. Запознаване с преминавенето на групата през различни фази. Ролите в групата.

 • работа с трудни клиенти

Спецификите при работа с трудни клиенти, а именно агресивни клиенти, клиенти със съпътстващи психиатрични диагнози и др.

На участниците ще бъде предоставена възможност да приложат придобитите теоретични умения на практика черз използване на игровата техника в процеса на консултиране и терапия на деца, както и по отношение на терапевтичната работа с родители, семейства, групи и работа с трудни клиенти.

В края на курса се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

 • знания, умения и компетенции в областта на консултирането
 • базисни умения за оценяване на ситуацията на клиента и разбиране на неговото функциониране
 • базисно разбиране на вътрешната динамика на клиента и разпознаване на неговите ресурси
 • умения за изграждане на хипотези по случая, формулировка и план за работа
 • умения за изграждане на план и стратегия за работа по конкретен случай.

Продължителност и време на провеждане:

3 дневно обучение по 8 учебни часа – 24 учебни часа

Обучението ще се провежда в гр. София на 1 и 2 ноември 2012г.

Събирането на група стартира от 15 септември 2012 г. Групата стартира при минимум 12 заявили се участника. Максимален брой участници – 24.

Такса: 150 лв.

 

II модул. Работа с психичната травма

Основни теми:

1. Травма и домашно насилие.

 • какви са основните му форми на проява (физическо, сексуално, емоционално, икономическо, контрол чрез децата);
 • какви са митовете и социалните нагласи към домашното насилие.
 • какви са особеностите на преживяванията и поведението на участниците в ситуацията на домашно насилие;
 • каква е динамиката на насилствената връзка;
 • психична травма, специфика на психичната травма при деца свидетели и жертви на домашно насилие;
 • потребности на въвлечените в ситуация на домашно насилие; идентифициране, интервенция и насочване;
 • законодателна рамка, касаеща домашното насилие; форми на подкрепа;
 • мултидисциплинарна екипна работа по случай на домашно насилие и каква е ролята на психолога;
 • техника за работа с клиенти преживели домашно насилие
 • индивидуална
 • двойки
 • грижа за децата от семейства с драстично домашно насилие

2. Травма и сексуално насилие.

 • какво представлява сексуалното насилие – дефиниция. Видове сексуално насилие над деца;
 • какъв е модела на динамиката на сексуалната злоупотреба;
 • методи на манипулация и вербуване при трафик;
 • теоретична рамка, видове сексуално насилие;
 • динамика на насилственото поведение;
 • основни характеристики на поведението на жертва;
 • защитни механизми след преживяно насилие;
 • инцест и инцестно семейство;
 • цикъл на отговор на травмата и възстановяване;
 • травматично събитие, криза;
 • криза и кризисна интервенция – цели, принципи, модел за кризисна интервенция; техники на кризисното интервениране;
 • правни и етични аспекти;
 • техника за работа с клиенти преживели сексуално насилие;
 • формиране на мултидисциплинарен екип за работа с жертви на трафик;
 • специфика на травматичното преживяване при жертви на трафик и характеристики на поведението им;
 • най-новите форми на трафик;
 • разпознаване на жертви на трафик;
 • Национален механизъм за насочване на жертви на трафик и работа с институциите;
 • Българското законодателство по отношение на трафика на хора.

3. Трафик на хора.

 • какво представлява трафика на хора (трафика включва сексуална експлоатация, джебчийство, просия и трудова експлоатация);
 • кои са факторите благоприятстващи трафика на хора;
 • какви са методите за набиране на жени и момичета;
 • какви са механизмите за контролиране и експлоатиране на жертвите на трафик;
 • кои са проявите на злоупотреба с власт и контрол в ситуация на трафик;
 • кои са факторите поддържащи риска от трафик и повторно трафициране;
 • формиране на мултидисциплинарен екип за работа с жертви на трафик.
 • техника за работа с клиенти жертви на трафик.

На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.

В края на курса се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

 • развиване на нагласи на чувствителност към работа с хора преживели домашното насилие, сексуалното насилие и трафик,
 • умения за разпознаване различните форми на сексуално, домашно насилие и трафик;
 • разпознаване симптомите на травмата и умения за изграждане на хипотези за вида преживяното насилие или трафик;
 • умения за оценка и работа с хора, преживели сексуално, домашно насилие или трафик,

 Продължителност и време на провеждане:

4 дневно обучение по 8 учебни часа – 32 учебни часа

Ще се провеждат в гр. София след 1 октомври 2012г.. Събирането на група стартира от 15 септември 2012 г. Групата стартира при минимум 12 заявили се участника. Максимален брой участници – 24.

Такса: 200 лв.

 

ІІІ модул. Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика

Основни теми:

1. Училищен тормоз.

 • какво представлява училищния тормоз;
 • какви са измеренията на насилието между децата, видове насилие в училище;
 • роли в ситуации на тормоз;
 • връзка на училищния тормоз с други форми на насилие;
 • справяне с тормоза – превенция, осъзнаване и оценка на проблема;
 • дефиниране на елементите на училищната компетентност;
 • определяне на интервенциите за прекратяване ситуацията на тормоз;
 • работа с детето, което е упражнило насилие;
 • работа с дете, което е обект на тормоз;
 • работа с класа;
 • уведомяване на родителите;
 • регистриране на ситуации на тормоз;
 • информация за това къде и кога може да бъде подадена информация за дете в риск;
 • работа в екип при разрешаването на проблема с училищния тормоз.

2. Оценка на злоупотребата с наркотици и алкохол.

2.1.  Оценка на злоупотребата с алкохол.

 • какво представлява злоупотребата с алкохол;
 • какви са признаците и симптомите на алкохолизма;
 • какви са рисковите фактори;
 • как и кога се поставя диагноза „алкохолна болест”;
 • превантивна грижа;
 • какви са симптомите при отказване от алкохол;
 • лечение на алкохолната болест – медикаментозно, психотерапия.

2.2.  Оценка на злоупотребата с наркотици.

 • какво представляват наркотичните вещества, кои вещества се считат за наркотици днес;
 • какво е зависимост, какви са симптомите на зависимостта от наркотични вещества;
 • кои са стадиите при развитието на зависимостта;
 • кои са причините, които водят до развитие на зависимо поведение;
 • какво е превенция на употребата на наркотици и кога е добре да се започне;
 • как родителите могат да разберат, че детето им употребява наркотици;
 • белези и индикации за употребата на наркотици;
 • какво могат да направят родителите ако имат съмнения, че детето им е употребило наркотици;

3. ПАС синдром (или синдром на родителското отчуждение).

 • какво представлява ПАС синдрома;
 • какви са симптомите на децата в семейства с ПАС синдом;
 • какви са последиците за децата в семейства с ПАС синдром;
 • как се работи със семейства с ПАС синдром, специфики;
 • как се работи с деца от семейства с ПАС синдром.

 4. Работа с агресивни клиенти.

 • спецификите на работата с агресивни клиенти;
 • проявата на агресия като симптом, какво стои зад този симптом;
 • как се работи с проявата на агресия в отношенията терапевт – клиент и какъв е смисъла й в терапевтичното взаимоотношение;

 5. Работа с родители с нисък родителски капацитет.

 • как се прави оценка на родителски капацитет;
 • какви са критериите за оценка;
 • наличие на връзка между родителския капацитет и личната история на пациентката;
 • как се прави диагностика и се работи със съпътстващата проблематика.

 6. Суициден риск при възрастни и юноши.

 • суицидно поведение – етиологични фактори;
 • оценка на суициден риск;
 • кои и какви са факторите обуславящи висок суициден риск;
 • избор на терапевтично поведение – сключване на антисуициден договор
 • оценка на наличие на предишен / предишни опити за самоубийство.

На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.

В края на модула се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

 • развиване на нагласи на чувствителност към работа с трудни клиенти и такива със специфична проблематика
 • умения за разпознаване различните форми на злоупотреба с вещества, суициден риск, нисък родителски капацитет
 • разпознаване симптомите на злоупотреба с вещества, суициден риск и критерии за наличие на нисък родителски капацитет
 • умения за оценка и работа с трудни клиенти, клиенти злоупотребяващи с вещества, такива със суициден риск, родители с нисък родителски капацитет
 • принципи на работа с клиенти със специфична проблематика

 Продължителност и време на провеждане:

3 дневно обучение по 8 учебни часа – 24 учебни часа

Ще се провеждат в гр. София след 1 октомври 2012 г. Събирането на група стартира от 15 септември 2012 г. Групата стартира при минимум 12 заявили се участника. Максимален брой участници – 24.

Такса: 150 лв.

 

ІV модул. Работа с кандидат-осиновители и осиновители. Приемна грижа

Основни теми:

1. Оценка на кандидат – осиновители

 • придобиване на базисни умения за оценяване на родителски капацитет
 • умения за изграждане на хипотези по случая, формулировка и план за работа
 • техники за изследване и промяна на нагласи и изследване на мотивация

2. Работа с  кандидат – осиновители със специфична проблематика:

 • придобиване на умения за оценка и работа с хора, кандидатстващи за осиновяване, намиращи се в особена ситуация – преживяващи траур, загуба или травма, както и хора, с личностови проблеми, агресивни клиенти.

3. Психо- социална работа с осиновители, които срещат проблеми с осиновените си деца

 • придобиване на умения и разбиране на специфичните потребности и проблеми на осиновените деца
 • придобиване на умения за работа с табута и нагласи, възпрепятстващи емоционалната връзка между детето и родителите

4. Оценка на кандидат- приемни родители

 • придобиване на базисни умения за оценяване на родителски капацитет
 • умения за изграждане на хипотези по случая, формулировка и план за работа
 • техники за изследване и промяна на нагласи и изследване на мотивация

5. Работа с  кандидат – осиновители със специфична проблематика:

 • придобиване на умения за оценка и работа с хора, кандидатстващи за приемна грижа, намиращи се в особена ситуация – преживяващи траур, загуба или травма, както и хора, с личностови проблеми, агресивни клиенти.

6. Психо- социална работа с приемни родители, които срещат проблеми с настанените при тях деца

 • придобиване на умения и разбиране на специфичните потребности и проблеми на деца с травматичен опит
 • придобиване на умения за работа с табута и нагласи, свързани с ролята на приемния родител

На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.

В края на модула се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

 • развиване на нагласи за работа с трудни клиенти;
 • придобиване на умения за разбиране на специфики при работа с деца с травматичен опит и техните семейства;
 • развиване на умения за оценка на родителски капацитет;

Продължителност и време на провеждане:

3 дневно обучение по 8 учебни часа – 24 учебни часа

Ще се провеждат в гр. София след 1 октомври 2012 г. Събирането на група стартира от 15 септември 2012 г. Групата стартира при минимум 12 заявили се участника. Максимален брой участници – 24.

 Такса: 150 лв.

 За записването на повече от един модул таксата на модул ще е 120 лв.

 Участниците получават сертификат за всеки отделен модул

 Заявяване за включване в обученията:

 • На телефони:         02 983 52 05     02 983 53 05    02 983 54 05
 • На e-mail:               animus@animusassociation.org

Лице за връзка:                 Ваня Ранкова, координатор на Учебен център