Публично обявление за избор на външни доставчици

Във връзка с изпълнението на проект „RISE -Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз” JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7608 (JUST/2011/FRAC/AG/2866) , Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за доставка на следните материали и услуги:

– Дизайн и отпечатване на 2000 броя цветни брошури – 2 страници А4 на обща цена до 1950 лв.

– Превод на програма за интервенция на училищния тормоз – 143 страници на цена до 2,347лв.

– Превод на насоки към програмата за интервенция – 50 страници на цена до 2347 лв.

– Превод на препоръки към училищните общежития – 30 страници на цена до 2930 лв.

 

Изисквания към участниците:

  • да имат необходимите квалификация и опит за предоставяне на горе-упоменатите услуги;
  • да познават специфичните параметри на предоставяната услуга;
  • да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.

Информация за специфичните условия и параметри за всяка една от обявените дейности може да бъде получена на рецепцията на организацията – тел 02/983 52 05, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 ч.

Офертите на заинтересованите лица се подават във Фондация „Асоциация Анимус” на адрес ул. „Екзарх Йосиф” № 85, София 1000, не по-късно от 17.00 часа на 3.11.2012 г. Можете да подавате офертите и по електронен път на адрес animus@animusassociation.org

Подадените оферти ще бъдат разгледани на 07.11.2016 г. от 12.00 часа на същото място. Резултатите се публикуват в същия ден и в едноседмичен срок участниците могат да направят коментари или възражения.

Дата на изпращане на поканата: 27.10.2016 г.

За контакти: Кристина Ненова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

Проектът е финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз.

jaune