ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

1_eu_flag_small

 

 

 

 

Уважаеми г-н/г-жо,

Във връзка с изпълнение на проект WEGO! Women Economic-independence & Growth Opportunity /„Икономическо овластяване и възможности за растеж за жени, жертви на насилие”, /ref.№ JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365/, финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз, Фондация „Асоциация Анимус“ Ви кани да представите оферта за следното:

Проучване с цел обособяване на икономически профил, на жени, жертви на насилие. Дейностите по проучването включват: извършване на стандартизирани интервюта с жени, потребители на социални услуги към Фондация „Асоциация Анимус“;  създаването и поддържането на база данни.

Проучването има за цел да обхване до 160 жени в рамките на 16 месеца. Средната планувана продължителност на едно интервю е 1ч. 30 мин, с време за обработка на данните от 30 мин. Подборът на данни да се извърши по установена методология от IRS, Италия, която ще бъде предоставена на изпълнителя.

Начин на плащане: плащането ще се извърши по банков път, след подписване на двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за приемане на работата и издаване на фактура за разходите.

Моля, представете вашата оферта съгласно горните изисквания, с включен ДДС, и не по-късно от 06.06.2016г. по електронен път на animus@animusassociation.org.

Офертите се избират на база най-добро съотношение между цена и качество.

 

Дата: 06.05.2016г.