Публично обявление за избор на външни доставчици на материали и услуги по проект „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца” за периода 01.12.2012 – 30.11.2014

Във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца” (JUST/2011/FRAC/AG/2866) , Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за доставка на следните материали и услуги:
– 3-месечна Гугъл/Фейсбук кампания за популяризиране на проблемите на децата и юношите в България в периода 01.09.2014 – 30.11.2014 на цена до 5 672.00 лв.;
– Целево разпространение на националнo ниво на 5 000 бр. брошури за родители и 1 000 бр. Насоки за професионалисти (книжка формат А5 от 25 стр) на обща цена до 1 760.00 лв.;
– Отпечатване на 5 000 бр. цветни брошури и 1 000 бр. книжки формат А 5 – Насоки за професионалисти (25 стр) на обща цена до 3 912.00 лв.;
– Продуциране и режисиране на 10-15 минутен филм, популяризиращ дейността на една от програмите, управлявана от Фондация „Асоциация Анимус” – Национална телефонна линия за деца 116 111; на цена до 9 780.00 лв.;
– Дизайн, визуализация и изработка на целеви материали във връзка с текущи дейности по проекта: 3 бр. информационни материали, корица на методология за гарантиране на детско участие в развиването и оценката на услуги за деца, дизайн и предпечатна подготовка на Книжка формат А 5 (25 стр) на Насоки за професионалисти на обща цена до 587.00 лв;
– Превод на 25 стр. текст от български на английски език на Насоки за професионалисти на цена до 489.00 лв.;
– 98 групови супервизии на екипа от консултанти на Национална телефонна линия за деца 116 111; на обща цена до 5 750.00 лв;
– Дизайн и изработване на детски материали за целите на семинарите на консултативната група за деца и юноши (80 бр. корони, 80 бр. хартиени кукли, 80 бр. сертификати за участие, 3 арт кутии за обратна връзка, 3 бр. плакати за оценка на детското участие и др.) на обща цена до 1 165.00 лв.;
– Дизайн и предпечатна подготовка на брошура за родители на цена до 400 лв;
– Изготвяне на критерии и провеждане на вътрешна оценка на проекта на цена до 3 129.00 лв.;
– Мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта на цена до 5 868.00 лв.

Изисквания към участниците:
– да имат необходимите квалификация и опит за предоставяне на горе-упоменатите стоки и услуги;
– да познават специфичните параметри на предоставяната услуга;
– да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.
Информация за специфичните условия и параметри за всяка една от обявените дейности може да бъде получена на тел: 02/983 52 05, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 ч.
Офертите на заинтересованите лица се подават във Фондация „Асоциация Анимус” на адрес ул. „Екзарх Йосиф” № 85, София 1000, не по-късно от 17.00 часа на 15.11.2012 г. Можете да подавате офертите и по електронен път на адрес animus@animusassociation.org.

Подадените оферти ще бъдат разгледани на 20.11.2012 г. от 12.00 часа на същото място. Резултатите се публикуват в същия ден, а в едноседмичен срок участниците могат да направят коментари или възражения.
Дата на изпращане на поканата: 01.11.2012 г.

За контакти: Виолина Кирова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

Проектът е финансиран по Програма „Основни права и гражданство” на Европейски съюз
1_eu_flag_small