Пет свободни места в Звено „Майка и бебе”.

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява, че има 5 свободни места в Звено „Майка и бебе”.

Социалната услуга „Звено майка и бебе” е разработена въз основа на индивидуален подход към всеки отделен случай, като основна цел на работата е запазване на най- добрия интерес на детето. Подкрепата е насочена към развиване на връзка на привързаност между майката и детето и насърчаване на отглеждането му в семейна среда. Конкретните дейности са свързани с осигуряване на условия за задоволяване на базовите потребности на майката и детето, психотерапевтична, социална, медицинска и юридическа помощ. Основният ефект след приключване на услугата цели подготовка на майката и детето за самостоятелен живот. В хода на предоставяне на услугата се реализират следните дейности:

  1. Настаняване и подслон в условия на сигурност и зачитане на достойнството на бременната/ майката и детето с цел развиване на връзката между майката и детето и на социални компетентности на майката
  2. Здравни грижи
  3. Хранене
  4. Развиване на връзка на привързаност между майката и детето
  5. Грижи за децата на настанените майки
  6. Социална интеграция и адаптация към водене на самостоятелен начин на живот
  7. Подкрепа на връзки с близки хора
  8. Развиване и изграждане на социални компетенции на майката
  9. Психотерапевтично ориентирана консултативна помощ за копиране на емоционалната криза и травматичните преживявания
  10. Посредничество