Въпросник: „Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие”

CoC logoОбръщаме се към всички учители, психолози, социални работници, лекари и юристи като специалисти, които имат пряка работа с деца, с молба да допринесете с опита си и да попълните въпросника, който ви представяме.

Настоящото изследване е част от проект „Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие”, в който се фокусираме върху защитата и подкрепата на момчета и млади мъже, които са пострадали или биха могли да бъдат засегнати от сексуално насилие. Проектът има за цел да повиши информираността относно момчета и младежи, които са или могат да бъдат засегнати от сексуално насилие и да подобри подкрепата, която получават от хората, към които се обръщат първо за помощ (професионалисти в училищата, услуги за закрила на младежи, горещи телефонни линии, центрове за психологическа подкрепа и др.). Проектът е подкрепен от Европейската комисия и се провежда в пет страни: Германия, Австрия, Испания, Италия и България. „Асоциация Анимус“ е партньорът от българска страна, който провежда това изследване като част от оценката на нуждите.

Целта на изследването е да събере данни за това какви знания и умения ще бъдат полезни, за да могат професионалистите, които работят с деца, да окажат подкрепа на момчета, които са пострадали или биха могли да пострадат от сексуално насилие. Ще бъде ценно да отбележите от каква информация или обучение би имало нужда, за да могат да се подкрепят жертвите и да се създаде защитена среда за потенциално засегнатите или пострадали деца.

Молбата ни е да попълвате добросъвестно и описателните части на изследването, за да можем да получим възможно най-богата картина.

Въпросникът е анонимен и събраните данни ще бъдат използвани и анализирани само в обобщен вид. Попълването на въпросника ще отнеме 15 минути.

Линк – „Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие”

1_eu_flag_small

Проектът е съфинансиран от Европейска комисия